Organizacje pozarządowe

Przepisy prawne i dokumenty

Małe granty - wzory dokumentów

Uchwała - konsultowanie aktów prawa miejscowego

Uchwała Nr LVI/477/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

PodglądZałącznikWielkość
Uchwala_konsultowanie_aktow_prawa_miejscowego.pdf86.5 KB

Uchwała w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu

PodglądZałącznikWielkość
uchwala_nr_xix.174.2016_w_sprawie_grdpp.pdf289.41 KB

Uchwała w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Nowy Tomyśl

PodglądZałącznikWielkość
uchawła_finansowanie_rozwoju_sportu.pdf73.6 KB

Uchwała w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

PodglądZałącznikWielkość
urm_xx_187_2012_inicjatywa_lokalna.pdf119.98 KB

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PodglądZałącznikWielkość
uodppiow_tekst_ujednolicony__2016-01-01_.pdf174.76 KB

Konkursy ofert i nabory wniosków

II Otwarty Konkurs ofert 2016
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2016 roku.
 
Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych na temat otwartego konkursu ofert.
 
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu - kadencja 2013-2015

 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu - kadencja 2016-2019

II posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji - informacja o spotkaniu

Komunikaty

Zmiana wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
UWAGA! 3 WRZEŚNIA WESZŁO W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Stare rozporządzenie z 2010 r., na mocy przepisów przejściowych, przez jakiś czas jest jeszcze ważne. Jego przepisy nadal mają zastosowanie:
do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.),
do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs złożonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.).
Rozporządzenie z 2010 r. będzie więc nadal stosowane np. przez organizacje pozarządowe sprawozdające się z realizacji zadań w konkursach ogłoszonych w pierwszej połowie 2016 r. (i wcześniejszych).
Więcej informacji na stronie: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1927241.html
 
Konkurs grantowy „Na dobry początek”
 
Informacja dla klubów sportowych – Program Klub
Szanowni Państwo, obecnie trwa „wielka dogrywka”, w której o dofinansowanie w ramach „Programu Klub” mogą ubiegać się kluby, których wnioski zostały odrzucone lub kluby, które do tej pory nie wystartowały w programie. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2016, na działania realizowane od 1.07. do 15.12.2016 r. W ramach II naboru do rozdysponowania jest ponad 8,5 mln zł.
Program „Klub” ma na celu wsparcie lokalnych środowisk sportowych, w których centrum aktywności fizycznej ma stanowić klub sportowy. Ma to być miejsce kształcenia talentów sportowych.
Kwota dofinansowania może zostać przeznaczona na wynagrodzenia dla szkoleniowca, dofinansowanie sprzętu sportowego lub organizację obozu sportowego.
W ramach Programu „KLUB” łączna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję.
Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/...
Zachęcam też do skontaktowania się z ekspertem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie programklub.pl lub telefonicznie: 695 645 645 oraz do aplikowania o środki finansowe.
 
Nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym RS 2016!
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert
 
III Otwarty Konkurs Ofert 2016
 
Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie
 
Opracowujemy program współpracy na 2017 r.
 
Ogłoszenie IV edycji Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016
 
Możliwość uzyskania grantu w wysokości 5000 zł!
 
Informacja o przyznanym dofinansowaniu rozwoju sportu w 2016
 
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest wprowadzenie nowego trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu.
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2016 rok

Usługi doradcze dla NGO z Wielkopolski

Centrum NGO zaprasza do korzystania z usług doradczych dla NGO, które są świadczone w Poznaniu. Jeśli jesteś przedstawicielem lub przedstawicielką NGO, która potrzebuje nieodpłatnego rozwiązania swoich problemów, zgłoś się! Zakres usług obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące finansów i księgowości, promocji czy zarządzania.
Zapraszamy wolontariuszy i wolontariuszki, praktykantów i praktykantki, członków i członkinie oraz pracowników i pracowniczki organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej zarejestrowanych na terenie województwa wielkopolskiego do korzystania z pakietu bezpłatnych usług doradczych w następujących obszarach:
1. usługi w zakresie zarządzania i trwałego działania w NGO (wizja, misja, cel; projekty) fundraising, wolontariat, współpraca międzysektorowa)
2. usługi formalnoprawne (w tym prawne)
3. usługi dotyczące finansów i księgowości
4. usługi w zakresie promocji i marketingu, w tym media elektroniczne i społecznościowe
5. usługi kadrowe
Zapraszamy także przedstawicieli i przedstawicielki samorządów terytorialnych szczebla gminnego i powiatowego.
Zapisy pod linkiem:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJia29hbnItbmNxelJ...
Godziny doradcze odbywają się w Poznaniu w Centrum NGO, ul. Mickiewicza 5/3.
Na jednego uczestnika przypada jedna godzina doradcza, ale dopuszczamy możliwość kumulowania godzin kilku uczestników w przypadkach, gdy organizacja ma większy problem do rozwiązania.
Z jednej organizacji można wydelegować max. 5 osób!
Szczegóły pod numerami telefonu: tel. (61) 222 63 18, tel. kom. 664 91 61 91, fax (61) 222 63 19
e-mail: biuro@centrumNGOpoznan.pl
Więcej informacji o Centrum NGO Poznań i o projekcie pod adresem -> http://centrumngopoznan.pl/
Więcej informacji na temat usług doradczych pod adresem -> http://centrumngopoznan.pl/uslugi-doradcze/

Małe granty

Oferta Klubu Sportowego „Zenit” Wytomyśl – tryb pozakonkursowy
Uznając celowość realizacji zadania pn. „W zdrowym ciele sił za dwóch. Poprawienie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży poprzez udział w różnych formach aktywności fizycznej na świeżym powietrzu”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Klubu Sportowego „Zenit” Wytomyśl.
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 30 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl
Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Borusja” Boruja Kościelna - tryb pozakonkursowy
Uznając celowość realizacji zadania pn. „Propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Borui Kościelnej i okolic poprzez działalność LKS Borusja Boruja Kościelna”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Borusja” Boruja Kościelna.
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 30 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl
Oferta Klubu Sportowego „Sam” Jastrzębsko Stare- tryb pozakonkursowy
Uznając celowość realizacji zadania pn. „Propagowanie kultury fizycznej i sportu we wsi Jastrzębsko Stare”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Klubu Sportowego „Sam” Jastrzębsko Stare.
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 30 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl

Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Korona” Bukowiec - tryb pozakonkursowy
Uznając celowość realizacji zadania pn. „Popularyzacja uprawiania sportu na powietrzu”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Korona” Bukowiec.
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 30 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl
 
 
Informacja o pozakonkursowym trybie przekazywania środków dla organizacji pozarządowych tzw. Małe granty
Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. „małych grantów", której podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego na realizację „małych grantów” nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:
1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekraczać 10 000 zł;
2. termin realizacji zadania publicznego nie może być dłuższym niż 90 dni;
3. łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Burmistrz Nowego Tomyśla, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego.
Procedura:
1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Każdy, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
3. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zleca realizację zadania i niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
4. Oferta stanowi załącznik do umowy.
5. Po wykonaniu zadania publicznego organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składają sprawozdanie
 
UWAGA
Od 10 maja 2016 r.  zaczyęły obowiązywać nowe formularze "małych grantów".
Ostatnia nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyniosła zmiany zwiazane z wprowadzeniem nowych uproszczonych formularzy do "małych grantów". Zmiany dotyczą zarówno formularzy wzoru oferty jak i sprawozdania.
Rozporządzenie określa:
uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku.
Najważniejszymi zmianami w formularzach jest zmiana w części merytorycznej, na którą składają się tylko dwa pola: opis zdania i rezultatów. Uproszczeniu uległa również część związana z kosztorysem. Część z dotychczasowych pozycji w formularzu została usunięta.
 
Nowe formularze - w załączeniu (pdf i doc)

Opracowujemy program współpracy na 2017 r.

Konsultacje programu współpracy na 2017 rok  Gminy z organizacjami pozarządowymi
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2017 rok”.
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2016. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Pożytek publiczny - Program współpracy”, a także w załączeniu.
Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2016 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
W tym celu należy wykorzystać specjalnie przygotowany formularz. Elektroniczna wersja dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, w zakładce „Mieszkaniec” - „Organizacje pozarządowe” - „Opracowujemy Program współpracy na 2017 rok”, a także w załączeniu.
Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres e-mail: m.kortus@nowytomysl.pl, natomiast w wersji papierowej można przesłać na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim (pokój nr 39 a).
Termin zgłaszania uwag – do 12 sierpnia 2016 r.
Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad rocznym programem!

Przydatne linki

Te strony warto odwiedzać:

www.ngo.pl
Portal poświęcony działalności organizacji pozarządowych.
www.wielkopolskie.ngo.pl
Serwis organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich z województwa wielkopolskiego.
www.pozarzadowy.pisop.org.pl
Portal kierowany jest do urzędników odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi w jednostkach samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli III sektora z Wielkopolski
 
www.centrumngopoznan.pl
Centrum organizacji pozarządowych w Poznaniu
Jeśli jesteś przedstawicielem lub przedstawicielką NGO, która potrzebuje nieodpłatnego rozwiązania swoich problemów, zgłoś się! Zakres usług obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące finansów i księgowości, promocji czy zarządzania.
www.klon.org.pl
Strona Stowarzyszenia Klon/Jawor - na niej między innymi ogólnopolska baza danych o organizacjach pozarządowych, poradniki, badania.
www.mpips.gov.pl
strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
www.wolontariat.org.pl
Strony sieci Centrów Wolontariatu - informacje interesujące dla wszystkich wolontariuszy.
www.eurodesk.pl
Informacja europejska dla młodzieży oraz osób pracujących z młodymi ludźmi.
www.ukie.gov.pl
Strona Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej - dotacje na działania edukacyjne, promocyjne, kampanie informacyjne oraz wydanie publikacji.

www.parpa.pl
Strona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - informacje ważne dla organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień.

www.batory.org.pl
Strona Fundacji im. Stefana Batorego - wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa, rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
www.pafpio.pl
Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich - kredyty dla organizacji pożytku publicznego.
www.pajacyk.pl
Program dożywiania dzieci w szkołach, prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną.
 

Wykaz organizacji pozarządowych

          STOWARZYSZENIE ŁAPA                    OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
                                                                                 PLECIONKARZY I WIKLINIARZY

              

PodglądZałącznikWielkość
wykaz_organizacji_pozarzadowych_2016_r..pdf104.31 KB