Gospodarka

Instytucje zrzeszające przedsiębiorców i producentów

Nazwa stowarzyszenia Prezes Siedziba/
Kontakt
Związek Polskich Plantatorów Chmielu

Wielkopolskie Zrzeszenie Plantatorów Chmielu

Wielkopolski Chmiel II      Sp. z o.o. -

Tadeusz Plenzler Ul. Kolejowa
64-300 Nowy Tomyśl

tel. 609580680

Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich Mieczysław Pietruńko ul. Tysiąclecia 3
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 606382464
Polski Związek Producentów Szparaga Marian Jakobsze ul. Parkowa 4
Wytomyśl
64-300 Nowy Tomyśl
tel. (061) 44 24 233
Stowarzyszenie Kupców Nowotomyskich Marek Rościszewski pl. Chopina 3
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 604 966 521
Nowotomyska Izba Gospodarcza Ryszard Nowaczkiewicz ul. Kolejowa 2
64-300 Nowy Tomyśl
tel. (061) 44 20 185

Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska Gminy Nowy Tomyśl

Program Ochrony Środowiska obejmie lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008-2011.

Do najistotniejszych wytyczonych dla Gminy Nowy Tomyśl celów i kierunków działań w zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego i ochrony środowiska należą:

 • racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów, wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, ochrona zasobów kopalin);
 • ochrona powietrza, ochrona przed hałasem (zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów i pyłów, zminimalizowanie uciążliwego hałasu);
 • ochrona wód (zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, ochrona przed powodzią, właściwa gospodarka wodno-ściekowa);
 • ochrona gleb (racjonalne stosowanie nawozów, ochrona przed erozją);
 • ochrona zasobów przyrodniczych (zachowanie zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych, racjonalna eksploatacja lasów);
 • prowadzenie skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie realizacji wyżej wymienionych działań.
PodglądZałącznikWielkość
Program Ochrony Środowiska Gminy Nowy Tomyśl1.18 MB

Gminny Plan Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Tomyśl

Głównymi celami realizacji Planu Gospodarki Odpadami są:

PodglądZałącznikWielkość
Gminny plan gospodarki odpadami1.43 MB

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Nowy Tomyśl

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy i Miasta Nowy Tomyśl

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy i Miasta Nowy Tomyśl określa misje, cele i kierunki działania władz Gminy na lata 2001-2011. Wybrano prokonkurencyjny wariant rozwoju. Wśród obszarów priorytetowych znalazły się: gospodarka (rozwój małej i średniej przedsiębiorczości i nowych zakładów pracy), przestrzeń (wykorzystanie dobrego położenia geograficznego), społeczność (zmniejszenie bezrobocia, tworzenie warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży), ekologia (zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska naturalnego), infrastruktura (dozbrajanie kolejnych terenów w wodociągi, kanalizację, drogi, itp.).

Spis treści:

Wstęp
Metodologia
Uczestnicy
Raport o stanie Gminy i Miasta Nowy Tomyśl - bilans otwarcia
Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy i Miasta Nowy Tomyśl

Analiza porównawcza
SWOT
Misja
Priorytety
Diagnoza stanu Gminy i Miasta Nowy Tomyśl

Cele i kierunki działania
Społeczność
Ekologia
Przestrzeń
Gospodarka
Infrastruktura

Wybrany wariant rozwoju
Ankiety
Wdrażanie strategii
Monitorowanie strategii
Załączniki
Alternatywne warianty rozwoju

Plan rozwoju lokalnego

PodglądZałącznikWielkość
Plan rozwoju lokalnego Gminy Nowy Tomyśl1.22 MB

Inwestycje gminne

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W ROKU 2010


I Infrastruktura wodociągowa i sanitarna

II Drogi publiczne i gminne:

III Gospodarka gruntami i nieruchomościami:


IV Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

V Oświata i wychowanie:


VI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:


VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

VIII Kultura fizyczna i sport:

W ramach realizacji Wieloletnich programów inwestycyjnych Gmina Nowy Tomyśl realizuje w cyklu trzyletnim następujące zadania inwestycyjne

Inwestycje realizowane w roku 2009

1. Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej -podpisano umowę z wykonawcą MAX-BUD Grzegorz Piasecki: roboty malarskie i posadzkowe, konstrukcja sceny o pow. podłogi 30,40m2, wymiana grzejników 7 szt.i montaż klimatyzacji, stolarka okienna i drzwi aluminiowe, instalacja elektryczna, oprawy oświetleniowe 57 szt.: wykonanie do 22.12.2009r.

2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Glinno wykonano:

- za cmentarzem radzieckim PE Ø90 441,0 mb

- ul. Marcowa PE Ø 90 234,0 mb

- rej. ul. Zbąszyńskiej PE Ø 110 – 201mb

do wykonania 405 mb sieci przez Zakład Instalacji Sanitarnej C.O. i Gaz S. Lorenc termin do 18.12.2009r.

3. Budowa sieci wodociągowej we wsi Sękowo – wykonano 480,10 mb sieci, 1 hydrant

4. Budowa ciągu pieszo- jezdnego (lewa strona ul. Komunalnej) –opracowano projekt

5. Budowa drogi we wsi Kozie Laski- wykonano nawierzchnię asfaltową o dł. 220,0 mb i szer. 4,0 mb, i o gr. 8,0 cm oraz 2 zjazdy o wym 1,0 mbx5,0 mb

6. Budowa drogi we wsi Paproć- wykonano nawierzchnię asfaltową o dł. 500mb i szer. 4,10 i o gr. 8cm.

7. Budowa parkingu na os. Batorego – wykonano parking przy żłobku o pow. 214,90 m2, złożono wniosek o pozwolenie na budowę parkingu przy ul. Musiała

8. Budowa ul. Leśnej – wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej o dł. 98,5 mb o szer. 7,0 m, oraz chodnik o szer. 1,50mb, a także kanalizację deszczową dł. 98,5 mb.

9. Budowa ul. Olchowej – opracowano mapy, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej łącznie z decyzjami środowiskową i o warunkach zabudow

10. Budowa ul. Rzemieślniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – opracowana dokumentacja projektowa – złożona do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę. .

11. Budowa ul. Ślósarskiego – wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie wraz z dwustronnym krawężnikiem i ściekiem betonowym dł. nawierzchni 110,0 i szer . 7,0 mb

12. Przebudowa drogi gminnej 305 w Nowym Tomyślu (ul. 3 Stycznia w NT i Glinno)- od ul. Zbąszyńskiej do ul. Działkowej(Zacisze): nawierzchnia asfaltowa 6.955,0 m2, chodniki + zatoka postojowa 1.486,50 m2, ścieżka rowerowa 2.706,30 m2

od ul. Działkowej do zjazdu na obwodnicę: nawierzchnia asfaltowa 7.144,0 m2, chodniki + zatoka postojowa 583,0 m2 , ścieżka rowerowa 2.731,30 m2, kanalizacja deszczowa 569,0 mb-.

13. Przebudowa ul. Chmielnej - zlecono opracowanie map i koncepcji projektowej .

14. Przebudowa ul. Tysiąclecia i ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – opracowano dokumentacje budowlaną i złożono wniosek aplikacyjny na środki zewnętrzne.

15. Rewitalizacja Pl. Niepodległości i Pl. Chopina – ułożenie nakładki asfaltowej na odcinku pl. Niepodległości ul. Komunalna, wymiana kostki poz bruk na kostkę granitową, w lipcu zakupiono 10 ławek parkowych i 5 koszy ulicznych

16. Modernizacja CO w Szkole Podstawowej Nr 1 – wymieniono cała instalacje centralnego ogrzewania zadanie to było związane z rozpoczętą w ubiegłym roku termomodernizacją budynków szkolnych


17. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic tzw. kwiatowych – wykonano kolektory w ul. Słonecznikowej: kolektor PCV fi 200 o dł. 352 mb, kanały boczne PCV Ø 160 o dł. 132 mb oraz 119 mb PCV Ø 200

18. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 3-go Stycznia w kierunku obwodnicy wykonano: PCV Ø 250 – 822 mb. , PCV Ø 200 – 42,0 mb, PCV Ø160 – 99,5 mb kolektora tłocznego: PE Ø110 – 364,0 mb

19. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic tzw. kwiatowych – wykonano

* na ul. Różanej 238 mb sieci PCV Ø 110
* na ul. Słonecznikowej 110 mb sieci PCV Ø 90

20. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rzemieślniczej- inwestycja w trakcie realizacji wspólnie z PWiK które to przedsiebiorstwo buduje w tej ulicy kanalizację sanitarną

21. Budowa linii energetycznych NN – oświetlenie parkingu na ul. Poznańskiej oraz inne bieżące sprawy związane z doświetleniem miejsc na terenie Gminy Nowy Tomyśl oraz wymiana zużytych słupów na os. Batorego i Północ, zakup solarnej lampy ulicznej, oraz budowa oświetlenia obwodnicy (3 zjazdy) i ul. Sienkiewicza do obwodnicy

22. Budowa oświetlenia ulicznego Glinno V i droga na Stary Tomyśl – wykonane zostały mapy, dokumentacja budowlana w trakcie opracowania

23. Przebudowa placu wokół Wiejskiego Domu Kultury, OSP i Biblioteki w Bukowcu wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 1.494 m2 oraz nawierzchnię z płyt MEBA o pow. 264,50 m2

24. Budowa kompleksu boisk wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w ramach programu Moje Boisko -ORLIK 2012 – wykonano boisko piłkarskie o pow. 2.019,02m2, boisko wielofunkcyjne o pow. 1.524,09 m2, ustawiono budynek zaplecza o pow. 82,90 m2

25 .Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 - wykonano projekt budowlany i złożono wniosek aplikacyjny

26. Dobudowa pomieszczeń przy budynku świetlicy w Wytomyślu na cele sportowe – inwestycja w trakcie realizacj

27. Budowa ul. Paprockiej – wybudowano nawierzchnię asfaltową z dwustronnym krawężnikiem dł.115,0 mb. szer 7,0 mb.oraz wyremontowano przepust pod ścieżką rowerową

Inwestycje kontynuowane z roku 2008

28. Budowa sieci wodociągowej Szarki-Chojniki-Grubsko- kontynuacja budowy II etapu wykonano 39.875,98 mb sieci


29. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl-Sękowo-Jstrzębsko Stare- dokumentacja złożona na pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego wniosek aplikacyjny w przygotowaniu

30. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl-Boruja Kościelna dokumentacja złożona na pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego wniosek aplikacyjny w przygotowaniu

31. Budowa ul. Wiklinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wykonano II etap całość zadania obejmowała 365,0 mb i szer.6,0mb jezdni z kostki poz bruk oraz budowę kanalizacji deszczowej 337,0 mb

32. Opracowanie programu i budowa ścieżek rowerowych- wykonano projekt i złożono wniosek aplikacyjny

33. Budowa pawilonu sportowego w Bukowcu – wykonano II etap budowy obiektu szatniowo-sanitarnego z pomieszczeniem biurowym o łącznej pow. 779,5 m2

34. Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry Modernizacja oczyszczalni ścieków – zlecono opracowanie projekt wykonawczy,przedmiar scalony,STW i odbioru robót, informację BIOZ, część formalna SIWZ,program funkcjonalno użytkowy oraz raport oddziaływania na środowisko wraz decyzjami -złożono wniosek aplikacyjny do NFOSiGW Warszawa
35. Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, placów zabaw dla dzieci oraz skateparku w NPKiW Budowa boiska piłkarskiego o wym 45,0 x 90,0 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej, oraz zakup i montaż rampy na terenie skateparku

36. Przygotowanie terenu pod kontenery socjalne w Glinnie wraz z ustawieniem 3 kontenerów

37. Odbudowa rowu melioracyjnego i budowa stawu w NPKiW – do wykonania: odbudowa rowu 479,0 mb, obniżenie rurociągu fi500 do rz. 71,90-10,0mb, odbudowa stawu dla ptactwa wodnego 136 m3, przebudowa przepustów 2 szt. 24,0 mb, termin do 15.12.2009r

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 2008 roku


W ramach termomodernizacji NOK-u wyremontowany został dach oraz elewacje: zachodnia, południowa, wschodnia i północna budynku. Ponadto wymienione zostało 20 okien w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budynek kulturalnego serce Nowego Tomyśla jest teraz nie tylko bardziej energooszczędny, ale i swoim nowym wyglądem zdobi ulicę Tysiąclecia. Na zlecenie Gminy Nowy Tomyśl termomodernizację przeprowadziła Firma Ogólnobudowlana „IZO-BUD” Piotr Kwiatkowski z Dopiewa.

W rejonie ulic Zbąszyńskiej i Janusa zakończyły się prace zlecone przez Gminę Nowy Tomyśl, a zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych S.A. z Nowego Tomyśla. Na ulicy Janusa zbudowany został parking na 56 miejsc. Zmodernizowano także ul. Janusa od ronda w kierunku ul. 3 Stycznia na długości 354 mb oraz 416,00 mb ul. Zbaszyńskiej od pl. Niepodległości do ronda. Na ulicach tych położona została nawierzchnia asfaltowa oraz ułożono betonowe ścieki przykrawężnikowe. Obecnie trwa jeszcze regulacja chodników i malowanie pasów na jezdni.

Zakończono też prace związane z budową łącznika: ulica Zbąszyńska – działki w Nowym Tomyślu. Inwestycja polegała na rozebraniu istniejącego chodnika i ułożeniu z kostki poz-bruk 376 m2 nowej nawierzchni. Pracę tę wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane „Rościszewscy” Spółka jawna z Paproci.
 

Na ulicy Olchowej skanalizowany został ciek wodny. Inwestycja polegała na całkowitym przysypaniu i wyrównaniu terenu wzdłuż ulicy Olchowej. Ułożono rurociąg kanalizacyjny na długości 360,00 mb wraz z 7. studniami rewizyjnymi, wymieniono rury istniejącej kanalizacji sanitarnej, zmodernizowano i rozebrano przepust drogowego o Ø 1400mm. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „SAWPOL” z Karpicka.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2007 roku
Rok 2007 w gminie Nowy Tomyśl bogaty był w wiele inwestycji, które przeprowadzone zostały zarówno w samym mieście, jak i na terenach wiejskich. Dzięki nowym drogom i chodnikom poprawił się komfort poruszania się po gminie oraz wzrosło bezpieczeństwo komunikacyjne. Nowe wodociągi przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców natomiast inwestycje kanalizacyjne pozytywnie wpływają na środowisko naturalne. Bez wątpienia realizacja tych przedsięwzięć przyczyniła się do do poprawy estetyki i wizerunku Nowego Tomyśla, a mieszkańcom stworzyła wiele udogodnień.

Poniżej prezentujemy pełen zakres inwestycji wraz z kosztami, które zostały poniesione w 2007 roku.
Budowa boiska do piłki koszykowej w Parku Kultury i Wypoczynku. Wykonano 453 m 2 nawierzchni asfaltowej, namalowano linie na boisku oraz zamontowano kosze. Wartość inwestycji – 38.615,07 zł.

Wybudowano chodnik łączący ul. Wypoczynkową z ul. Broniewskiego oraz wyremontowano chodnik przy ul. Broniewskiego. Ułożono odcinek o powierzchni 92 m 2 z dwustronnym obrzeżem. Nakład finansowy na obie inwestycje wyniósł prawie 10.000,00 zł.

Budowa nawierzchni ul. Leśnej. Wybudowano odcinek drogi o długości 113 mb i szerokości 7 mb wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Wartość tej inwestycji to 198.149,00 zł.

Wybudowano łącznik pomiędzy ulicami Bohaterów i Krótką. Na powierzchni 425 m2 położono kostkę poz-bruk. Koszt inwestycji – 49.498,33 zł.

Budowa i remont chodnika z elementami ścieżki rowerowej na ul. Kościuszki. Z kostki poz-bruk ułożono odcinek chodnika na długości 480 mb i szerokości 3,4 m (łączna powierzchnia to 1.630 m2). Czerwoną linią wydzielono pas dla ruchu rowerowego. Prace wykonano na łączną kwotę 59.967,79 zł.

We wsi Wytomyśl wybudowano chodnik i zatokę. Z kostki poz-bruk wykonano 418 m2 chodnika i zatoki stanowiącej parking dla pobliskiego kościoła i cmentarza. Wartość inwestycji – 20.555,48 zł.

Budowa parkingu na osiedlu Północ. Za kwotę 119.264,55 zł wykonano 912 m2 powierzchni parkingu. Część parkingu pokryta została nawierzchnią asfaltową, a na części położono kostkę poz-bruk.

Budowa nawierzchni na ul. Brzozowej w Nowym Tomyślu. Wykonano nawierzchnię asfaltową całej ulicy, wybudowano jednostronny chodnik i wjazdy do posesji. Koszt zadania – 280.687,31 zł.

Budowa nawierzchni na ul. Janusa. Uzupełniono nakładkę asfaltową, wykonano profilowanie skrzyżowania, a także wjazd w ulicę Ślósarskiego (łącznie 1350 m2 powierzchni asfaltowej). Położono chodniki oraz zagospodarowano pas zieleni odgradzający ciąg pieszy od ulicy. Nakład na inwestycję wyniósł 149.454,88 zł.

Budowa kanalizacji w Starym Tomyślu. Wybudowano 1.919 mb sieci kanalizacyjnej i 2.272 mb przyłączy na łączną kwotę 669.665,89 zł.

Budowa mieszkań w Glinnie. Zakres prac polegał na adaptacji budynku na lokale mieszkaniowe. Wykonano 12 mieszkań 1 i 2-pokojowych, z aneksami kuchennymi i łazienkami.

Budowa ul. Ślósarskiego. Prace modernizacyjne polegały na ukształtowaniu i utwardzeniu drogi. Łączny koszt inwestycji to 99.919,32 zł. Dzięki tej inwestycji dla ruchu kołowego utworzone zostało połączenie pomiędzy ul. 3 Stycznia a ul Komunalną.

Modernizacja ul. Paprockiej. Wydzielono pas drogowy dwustronnym krawężnikiem, położono nakładkę asfaltową oraz wykonano kanalizację deszczową.

Remont budynku Urzędu Miejskiego. Wymieniono pokrycie dachowe wraz z częściową wymianą elementów konstrukcyjnych dachu. Wykonano elewację budynku zgodnie z kolorystyką uzgodnioną z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Budowa drogi we wsi Paproć. Inwestycja ta realizowana jest etapowo. W roku 2007 wykonano 300 mb nawierzchni asfaltowej za kwotę 194.570,48 zł. Zakończenie budowy drogi w Przyłęku. Inwestycja polegała na wykonaniu ostatniego odcinka nawierzchni asfaltowej. Koszt wybudowania tego fragmentu drogi to 191.477,94 zł. Budowa tej drogi realizowana była w dwóch etapach. W ramach I etapu w latach 1995-2003 wybudowano 3.300 mb, w latach 2004-2007 powstało 2.882 mb nawierzchni asfaltowej.

Wybudowano kanalizację sanitarną na ul. Wypoczynkowej w Paproci o długości 723 mb, wartość inwestycji 169.787,74 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Glinnie V, za kwotę 824.880,96 zł wykonano 3.885,85 mb sieci.

Budowa wodociągu w Borui Kościelnej na ul. Ogrodowej – 207 mb, ul. Łąkowej – 556 mb oraz przy drodze na Cichą Górę – 162 mb, łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 38.245,98 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Paproci – odcinek przy drodze na Poznań, wartość inwestycji – 388.475,60 zł, łącznie wykonano 1536mb sieci.

Budowa sieci wodociągowej w Glinnie, na ulicach Słonecznikowej – 50 mb i Daliowej – 90 mb, łączny koszt inwestycji wyniósł 35.459,10 zł.

Budowa wodociągu we wsi Paproć, na ul. Wypoczynkowej o długości 462 mb, koszt inwestycji wyniósł 47.830,92 zł.

Budowa fontanny na Placu Niepodległości w Nowym Tomyślu. Zakres inwestycji obejmował modernizację niecki fontanny wraz z budową komory urządzeń technologicznych sterujących dyszami i podświetleniem. Koszt inwestycji to 345.786,40 zł.

Modernizacja Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Koszt inwestycji wyniósł 264.326,44 zł, w tym 200.000,00 pochodziło z dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego. Zakres prac obejmował wymianę 8 szt. Drzwi, 53 szt. okien, bramy garażowej i pustaków szklanych o powierzchni 37,8 m2 .

Ułożenie chodnika na odcinku od ul. Kolejowej do Placu Dworcowego PKP Wykonano chodnik o łącznej długości 256 m2, koszt inwestycji wyniósł 24.702, 01 zł.

Budowa chodnika na ul. Św. Marcin w Bukowcu Inwestycja polegała na budowie chodnika o długości 378 mb oraz przełożeniu chodnika o długości 130 mb, w sumie 583 m2, nakład finansowy wyniósł 108.125,05 zł.

Remont chodników wokół Nowotomyskiego Ośrodka Kultury Za kwotę 66.025,61 zł wyremontowano 630,1 m2 chodnika.

Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu o powierzchni 406,8 m2, wartość inwestycji wyniosła 46.344,18 zł.

Budowa drogi gminnej we wsi Kozie Laski Wybudowano drogę o długości 235,55 mb i szerokości 4 m, w sumie 966,48 m2 , koszt inwestycji wyniósł 108.697,29 z

Budowa nawierzchni asfaltowej od ul. Sienkiewicza do PRID-u Za kwotę 80.154,00 zł wykonano 1400 m2 nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem – 100 m2 i kanalizacją deszczową – 60 mb.

Budowa drogi od ul. Ogrodowej do Probostwa w Nowym Tomyślu (inwestycja realizowana we współpracy z Nowotomyskim Domem Handlowym Pawelec Spółka Jawna). Wybudowano 534 m2 drogi za kwotę 58.370,19 zł.

Budowa nawierzchni na ulicy Szpitalnej w Nowym Tomyślu Zakres inwestycji obejmował także kanalizacji deszczowej na tym odcinku, który liczy 1680 m2 , koszt inwestycji wyniósł 338.924,86 zł.

Budowa skrzyżowania na ul. Janusa i 3 stycznia w Nowym Tomyślu. Koszt inwestycji wyniósł 169.999,88 zł.

Budowa chodnika w Borui Kościelnej – inwestycja realizowana w porozumieniu z powiatem nowotomyskim. Zakres przedsięwzięcia obejmował teren od Placu Kościelnego w kierunku ul. Szkolnej – prawa strona ulicy. Wykonano w sumie 124,34 m2 za kwotę 14.423,66 zł.

Budowa nawierzchni od ul. Komunalnej do ul. Konopnickiej Wykonano nawierzchnię o długości 150 mb i szerokości 7 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m. W sumie wykonano 1050 m2 za kwotę 233.918,91 zł.

Poszerzenie ul. Komunalnej na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Powstańców Wlkp. W zakres inwestycji wchodziła budowa wpustów kanalizacji deszczowej, przestawienie skrzynek energetycznych oraz przełożenie chodnika o powierzchni 150 m2 wraz z krawężnikiem. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 56.561,77 zł.

Budowa linii energetycznej NN na nowych osiedlach – postawiono 63 nowe lampy i położono 1490 mb kabla, koszt inwestycji wyniósł 288.737,68 zł.

Rekultywacja i monitoring składowiska odpadów w Bukowcu Wykonano rekultywację czaszy składowiska, teren uporządkowano. Obecnie prowadzony jest jego monitoring. Koszt inwestycji wyniósł 202.627,05 zł.

Skanalizowanie odcinka Szarki w pobliżu nowego targowiska. Prace polegały na ułożeniu rur żelbetonowych o średnicy 1000 mm na długości 33 mb. Na wylocie skanalizowanej rzeki wykonano betonowe wzmocnienie zakończone ochronną barierką. Koszt inwestycji wyniósł 22.225,18 zł.

Remont chodnika przy ul. Zbąszyńskiej o powierzchni 150 m2 za kwotę 15.475,16 zł Ułożenie chodnika w Wytomyślu – inwestycja realizowana w porozumieniu z powiatem nowotomyskim. Wykonano 131,30 m2 chodnika, koszt inwestycji wyniósł 14.423,66 zł.

Warto podkreślić, że powyższy wykaz nie obejmuje inwestycji, które zostały rozpoczęte w 2007 roku, a ich realizacja będzie zakończona w roku 2008 oraz kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji technicznej przedsięwzięć, które wykonane zostaną w bieżącym roku.

Oferta inwestycyjna

Walory gospodarcze gminy

Gmina Nowy Tomyśl to aglomeracja miejsko-wiejska. Tereny wiejskie mają charakter typowo rolniczy. W mieście oraz bezpośrednio na przylegających do niego terenach wiejskich skupił się przemysł, w którym dominuje produkcja sprzętu medycznego, opakowań z tworzyw sztucznych, urządzeń elektrotechnicznych, odzieży, siedzeń do pojazdów komunikacji masowej. Istniejące w Nowym Tomyślu zakłady to nie tylko miejscowy, rodzimy biznes. Zainwestowało tu wiele firm z kapitałem zagranicznym m.in. niemieckim, szwedzkim, duńskim i holenderskim.

Mocne strony gminy

 • korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne:
  • niewielka odległość Nowego Tomyśla tak od granicy państwa, z którą dzieli go jedynie 120 km, jak i od stolicy regionu - Poznania niespełna 60 km
  • niewielka odległość od dwóch portów lotniczych (pasażersko-przeładunkowych: Poznań, Babimost)
  • niewielka odległość od czterech węzłów kolejowych (Poznań, Leszno, Krzyż, Zielona Góra)
  • rozbudowana sieć połączeń drogowych z resztą kraju i zagranicą, w tym autostrada A2 wraz ze zjazdem w gminie Nowy Tomyśl
 • przystępne ceny gruntów wynikające m. in. z niskich klas gleb
 • obecność w Nowym Tomyślu bardzo wielu instytucji o ponadlokalnym zasięgu oraz takich, które tworzą bogate otoczenie biznesu i zapewniają pełną obsługę funkcjonującym w Nowym Tomyślu firmom:
  • Oddział Celny
  • Sąd Rejonowy
  • Urząd Skarbowy
  • Starostwo Powiatowe
  • banki
  • instytucje ubezpieczeniowe
 • dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna, energetyczna). Woda w Nowym Tomyślu osiąga najwyższej jakości parametry. Uzdatniana jest przez zmodernizowaną pod koniec 2002 roku stację uzdatniania wody
 • liczba i charakter inwestycji zagranicznych, z jakimi mamy do czynienia na terenie gminy Nowy Tomyśl. Funkcjonujące tu podmioty zagraniczne, nastawiły się na dalsze inwestycje o charakterze trwałym, tzn. budują lub rozbudowują hale produkcyjne, wzbogacają park maszynowy, a co za tym idzie, powiększają kubaturę pomieszczeń
 • walory przyrodniczo-krajobrazowe (duże obszary leśne, nieskażone środowisko)
 • dobrze rozwinięta sieć szkół ponadgimnazjalnych, które przygotowują młodzież do podjęcia pracy w różnych zawodach i zaspokajają potrzeby lokalnego rynku pracy
 • przedsiębiorczy, operatywni, chętni do przekwalifikowania ludzie, którzy stanowią siłę Nowego Tomyśla
  • posiadanie przez gminę certyfikatu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, który przyznawany jest gminom tworzącym najlepsze warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania. W edycji konkursu 2004 gmina uzyskała najwyższą ocenę, czego potwierdzeniem jest przyznanie statuetki w kategorii miasteczek i małych miast do 30 tys. mieszkańców

Ułatwienia i ulgi dla inwestorów

 • możliwość uzyskania ulg od podatku od nieruchomości dla firm tworzących nowe miejsca pracy
 • współpraca z inwestorami na etapie lokalizowania inwestycji i jej przygotowania
 • tworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej
 • stała pomoc i doradztwo ze strony Urzędu Miejskiego w procesie inwestycyjnym
PodglądZałącznikWielkość
grunt_prywatny_celna.pdf218.41 KB
lesna_1.pdf453.3 KB
lesna_ii.pdf507.45 KB
paproc_551.pdf456.4 KB

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Tomyśl

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Nowy Tomyśl

Zagospodarowanie przestrzenne