Gminny Plan Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Tomyśl

Głównymi celami realizacji Planu Gospodarki Odpadami są:

 • Ukształtowanie prośrodowiskowych postaw mieszkańców

 • Zapobieganie powstawania odpadów

 • Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania

 • Selekcja i zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstawania w danych warunkach techniczno - ekonomicznych nie da się uniknąć

 • Objecie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy

 • Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów

 • Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a w roku 2014 - 75% (w stosunku do roku 1995).

 • Osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów.

 • Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych w roku 2006 i 51% w roku 2014

 • Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów na środowisko

 • Zredukowanie zapotrzebowania na tereny pod składowiska

 • Przedstawienie nadrzędnych, z punktu widzenia regionu, zadań z zakresu gospodarowania odpadami

 • Wskazanie zasad udzielania wsparcia finansowego ze środków publicznych inwestycji z zakresu gospodarki odpadami

 • Wskazanie instrumentów i wskaźników monitorowania systemu gospodarki odpadami

PodglądZałącznikWielkość
Gminny plan gospodarki odpadami1.43 MB