Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska Gminy Nowy Tomyśl

Program Ochrony Środowiska obejmie lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008-2011.

Do najistotniejszych wytyczonych dla Gminy Nowy Tomyśl celów i kierunków działań w zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego i ochrony środowiska należą:

  • racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów, wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, ochrona zasobów kopalin);
  • ochrona powietrza, ochrona przed hałasem (zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów i pyłów, zminimalizowanie uciążliwego hałasu);
  • ochrona wód (zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, ochrona przed powodzią, właściwa gospodarka wodno-ściekowa);
  • ochrona gleb (racjonalne stosowanie nawozów, ochrona przed erozją);
  • ochrona zasobów przyrodniczych (zachowanie zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych, racjonalna eksploatacja lasów);
  • prowadzenie skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie realizacji wyżej wymienionych działań.
PodglądZałącznikWielkość
Program Ochrony Środowiska Gminy Nowy Tomyśl1.18 MB