DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Sposób załatwienia sprawy: 

WYDANIE DECYZJI

Wymagane dokumenty: 
  • 3 egz. mapy zasadniczej (lub w przypadku jej braku – kopii mapy katastralnej) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz jego najbliższe otoczenie (obszar , na który inwestycja będzie oddziaływać), w skali 1:500 lub 1:1000 oraz, dla inwestycji liniowych, 1:2000.
  • Graficzne przedstawienie sposobu zagospodarowania terenu.
  • Umowa zawarta pomiędzy inwestorem, a właściwą jednostką organizacyjną, w której zagwarantowane zostanie wykonanie uzbrojenia terenu wystarczającego dla zamierzenia budowlanego
Opłaty: 

107 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Zwolnienie z opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 

Termin załatwienia sprawy: 

Do 60 dni od daty złożenie kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Opłata za odwołanie: 

Zwolnione z opłaty skarbowej

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), ustawa z dnia 8. marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami).

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Inspektor : pok. nr 11, parter

Uwagi: 

Projekt decyzji o warunkach zabudowy przygotowywany przez osobę uprawnioną, członka Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, na podstawie wizji w terenie oraz materiałów geodezyjnych.

PodglądZałącznikWielkość
Karta usługi - warunki zabudowy88.53 KB