Naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Sposób załatwienia sprawy: 

A. Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej

  • decyzja Burmistrza ustalająca terminy zapłaty

B. Bonifikata

  • udzielenie 50% bonifikaty
Wymagane dokumenty: 

A.

  • wniosek użytkownika wieczystego z uzasadnieniem

B.

  • wniosek użytkownika wieczystego z uzasadnieniem,
  •  udokumentowanie liczby członków rodziny,
  •  udokumentowanie dochodów członków rodziny za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.
Opłaty: 

opłaty skarbowej nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 

do 14 dni

Tryb odwoławczy: 

------

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

--------

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

inspektor - budynek A, II piętro, pok. 34, tel. 0 61 44 26 647

Uwagi: 
  • A.  zgodnie z ustawą opłatę wnosi się bez dodatkowych wezwań do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Ustalony na wniosek inny termin zapłaty nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.
  • B. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości udziela się, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Korzystają z nich osoby, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedniego.