Opłata od posiadania psów

Sposób załatwienia sprawy: 

Zgłoszenie do wymiaru podatkowego posiadanie psa – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (Załącznik Nr 1)

Wymagane dokumenty: 
  • pisemne zgłoszenie faktu posiadania psa i wynikającego stąd obowiązku płacenia opłaty,
  • pisemne zgłoszenie faktu nie posiadania psa w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
Opłaty: 

opłata według stawek z uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu podejmowanych rokrocznie w tej sprawie. W roku 2016 opłata wynosi 50,00zł, a płatna jest jednorazowo do 15 marca.

  • w ciągu roku podatkowego, opłata płatna jest w terminie 14 dni od nabycia psa.
Termin załatwienia sprawy: 

na bieżąco

Tryb odwoławczy: 

--------

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 716)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Podatków i Opłat

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Podinspektor Iwona Fertyk, budynek A, parter, pokój nr 8, telefon 0-61 4426634

Uwagi: 

Brak uwag