Pierwszy dowód osobisty

Sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty: 

1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego ( druki do pobrania w pok. nr 1 )
2. Dwie fotografie ( aktualne, wyraźne o wymiarach 34x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy )
3. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodzone są poza terenem gminy Nowy Tomyśl
4. Odpis aktu małżeństwa - w przypadku osób, które zawarły związek małżeński poza terenem gminy Nowy Tomyśl

Opłaty: 

Brak

Termin załatwienia sprawy: 

Do 30 dni

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Opłata za odwołanie: 

------------------

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późń. zm. )
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu i utraty ( Dz. U. Z 2009r. Nr 47, poz. 384 z późń. zm. )

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Podinspektor ds. dowodów osobistych - Anna Gaudenzi budynek A, parter, pok. 1 tel. 61 44 26 616

Uwagi: 

Dokumenty należy składać i odbierać osobiście