Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych

Sposób załatwienia sprawy: 

Zgłoszenie do opodatkowania gruntów leśnych i zmian mających wpływ na wysokość podatku:
a) osoby fizyczne:

  • informacja w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru (Załącznik Nr 2 IL-1)
  • wydanie decyzji.

Podatek płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, do 15 mają, do 15 września, do 15 listopada.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
b) osoby prawne:

  • deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,
  • deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru (Załącznik Nr 1 DL-1).

Wpłata podatku bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca.

Wymagane dokumenty: 
  • kserokopie aktów notarialnych (oryginały do wglądu),
  • wypisy z rejestru gruntów (klasy gruntów)
Opłaty: 

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 

do 30 dni

Tryb odwoławczy: 

--------

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 374)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Podatków i Opłat

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Inspektor Eugenia Andrzejczak, budynek A, parter, pokój nr 8, telefon 0-61 4426634

Uwagi: 

Brak uwag