Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Sposób załatwienia sprawy: 

Zgłoszenie do wymiaru podatkowego nieruchomości i zmian mających wpływ na wysokość podatku:

  1. Osoby fizyczne: informacja w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, sporządzona na formularzu wg określonego wzoru (załącznik Nr 5 IN-1) . Podatek jest płatny w 4 ratach: do 15 marca, do 15 mają, do 15 września, do 15 listopada. W przypadku gdy  kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
  2. Osoby prawne: do dnia 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (załącznik Nr 4 DR-1), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
    Podatek płatny jest bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
Wymagane dokumenty: 
  • informacja lub deklaracja sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru,
  • kserokopia aktu notarialnego z oryginałem do wglądu,
  • kserokopia umowy najmu – dzierżawy z oryginałem do wglądu,
  • kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z oryginałem do wglądu
Opłaty: 

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 

na bieżąco

Tryb odwoławczy: 

--------

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 716)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Podatków i Opłat

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Inspektor Eugenia Andrzejczak. budynek A, parter, pokój nr 8, telefon 0-61 4426634
Inspektor Mirela Wiśniewska, budynek A, parter, pokój nr 6, telefon 0-61 4426633

Uwagi: 

Brak uwag