Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Sposób załatwienia sprawy: 
  • podatnicy mają obowiązek w terminie do 15 lutego danego roku zgłosić do opodatkowania środek transportowy, w formie złożenia rocznej deklaracji DT 1 (Załącznik Nr 1)
  • w ciągu roku podatkowego podatnicy mają obowiązek złożenia deklaracji DT-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został na stałe wycofany z ruchu (wyrejestrowany).
Podatek płatny jest w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września danego roku podatkowego.

Wymagane dokumenty: 
  • deklaracja,
  • dowód rejestracyjny pojazdu
Opłaty: 

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 

na bieżąco

Tryb odwoławczy: 

--------

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 716)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Podatków i Opłat

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Inspektor Mirela Wiśniewska, budynek A, parter, pokój nr 6, telefon 0-61 4426633

Uwagi: 

Brak uwag