Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Sposób załatwienia sprawy: 

Opodatkowanie gruntów rolnych przez:

  • osoby fizyczne:
  1. informacja w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany sporządzone na ustalonym formularzu (Załącznik Nr 3 IR-1),
  2. wydanie decyzji w sprawie ustalenia podatku rolnego.

Podatek płatny jest w czterech ratach: do dnia 15 marca, 15 mają, 15 września, 15 listopada.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

  • osoby prawne:
  1. deklaracja w sprawie podatku do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,
  2. deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru (Załącznik Nr 4 DR-1).

Podatek płatny jest bez wezwania w czterech ratach: do dnia 15 marca, 15 mają, 15 września, 15 listopada.

Wymagane dokumenty: 
  • kserokopie aktów notarialnych (oryginały do wglądu),
  • wypisy z rejestru gruntów (klasy gruntów)
Opłaty: 

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 

do 30 dni

Tryb odwoławczy: 

--------

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 617)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Podatków i Opłat

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Inspektor Eugenia Andrzejczak, budynek A, parter, pokój nr 8, telefon 0-61 4426634

Uwagi: 

Brak uwag