Podstawowe informacje

Sposób załatwienia sprawy: 

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów.

Zmiany dotyczące zasad usuwania drzew i krzewów wprowadza ustawa z 11.05.2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r., poz. 1074), która obowiązuje od 17 czerwca 2017r.

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Jeśli natomiast obwody drzew na wys. 5 cm przekraczają wyżej wymienione parametry, a usunięcie drzew ma zamiar dokonać osoba fizyczna z terenu stanowiącego jej własność i drzewo nie jest usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej chęć usunięcia drzewa należy zgłosić do Burmistrza (Wójta, Prezydenta Miasta).
Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia gminny urzędnik dokona oględzin, w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia na wysokości 5 cm.
Z oględzin sporządza się protokół.
Po dokonaniu oględzin należy odczekać 14 dni w takim bowiem terminie Organ może wnieść sprzeciw w formie decyzji ( za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania sprzeciwu w placówce pocztowej). Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez gminnego urzędnika konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.
We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązuje konieczność złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i wydanie stosownej decyzji (jak to miało miejsce do 17 czerwca br.).

Wymagane dokumenty: 

.

Opłaty: 

.

Termin załatwienia sprawy: 

.

Tryb odwoławczy: 

.

Opłata za odwołanie: 

.

Podstawa prawna: 

.

Jednostka odpowiedzialna: 

.Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Komunalnym Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzedu Miejskiego pokój nr 15 lub pod numerem telefonu 61 44 26 639
 

Uwagi: 

.