Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

Sposób załatwienia sprawy: 

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem USC, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Wymagane dokumenty: 

Podanie o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
Dowody osobiste rodziców – do wglądu
Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka jeśli dziecko nie urodziło się w Nowym Tomyślu

Opłaty: 

Zwolnione od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje
 

Opłata za odwołanie: 

----------

Podstawa prawna: 
  • Art. 43, 44 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)
  • Art. 73-77, ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 788 ze zm.)
Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I pietro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta
 

Uwagi: 

Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

PodglądZałącznikWielkość
uznanie_ojcostwa.pdf67.66 KB