Przyjmowanie oświadczeń złożonych w trybie art. 90§1k.r.o. o nazwisku dziecka (przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki)

Sposób załatwienia sprawy: 

Małżonkowie składają zgodne oświadczenie

Wymagane dokumenty: 

Podanie o przyjęcie oświadczenia.
Załączniki:

  • odpis zupełny urodzenia dziecka jeśli urodziło się poza USC Nowy Tomyśl,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka

Do wglądu dowody osobiste matki dziecka i jej męża.

Opłaty: 

Zwolnione od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje
 

Opłata za odwołanie: 

--------------

Podstawa prawna: 
  • Art. 44 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)
  • Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 788 ze zm.)
Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta
 

Uwagi: 

Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda. Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa powyżej nie jest dopuszczalne jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

PodglądZałącznikWielkość
nadanie_dziecku_nazwiska_meza_matki.pdf115.11 KB