Udostępnianie rejestru wyborców

Sposób załatwienia sprawy: 

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Wymagane dokumenty: 

Wypełniony formularz: Wniosek o udostępnienie Rejestru Wyborców
Dokument tożsamości

Opłaty: 

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy: 

Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Tryb odwoławczy: 

Każdy może wnieść do Burmistrza reklamację na nieprawidłowości występujące w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego.

Opłata za odwołanie: 

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., nr 21, poz. 112)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011r., Nr 158, poz. 941).

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

inspektor ds. ewidencji ludności – Wioleta Kucz,
- budynek A; I piętro, pok. 1; tel. 0-61 44 26 618.

Uwagi: 

Sprawę załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.
Wzór wniosków o udostępnienie rejestru wyborców w załączeniu.

PodglądZałącznikWielkość
wniosek o udostępnienie RW42.08 KB