Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie zezwolenia dokonuje się na postawie złożonego wniosku.
Wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.

Wymagane dokumenty: 

1. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
2. W przypadku oznaczenia pełnomocnika: pełnomocnictwo wraz z opłatą.
 

Opłaty: 

Opłata za korzystanie z zezwolenia wynosi:
525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu.
2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, to opłata wynosi - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu, to opłata wynosi - 1,4% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
77.000,00 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu, to opłata wynosi - 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Termin załatwienia sprawy: 

Do 30 dni roboczych.

Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie: 

Brak.

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
Uchwała nr XLVIII/464/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
Uchwała nr IV/36/2002 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowy Tomyśl miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział ROZWOJU I PROMOCJI.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Anna Pawłowicz,
Budynek A, parter, pokój nr 4.

Uwagi: 

Do pobrania wniosek.