Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Sposób załatwienia sprawy: 

Decyzja

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Opłaty: 

205 zł

Termin załatwienia sprawy: 

.

Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pozaniu

Opłata za odwołanie: 

Brak opłat

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orac ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami ).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Komunalno – Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Podinspektor KIRiOŚ Adrianna Wałkiewicz, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, pok. nr 5, tel. 061 44 26 643

Uwagi: 

Załącznik do pobrania :

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  2. Karta informacyjna przedsięwzięcia