Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Sposób załatwienia sprawy: 

Wymeldowanie osoby, która nie przebywa w miejscu stałego zameldowania (lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące) następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Nowego Tomyśla.
 
Osoba składa wniosek (podanie) o wszczęcie postępowania w sprawie wymeldowania w trybie administracyjnym osoby, która nie przebywa w miejscu zameldowania w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter Urzędu) lub za pośrednictwem poczty.
 
Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.
 
Decyzja jest doręczana stronom postępowania listownie za poświadczeniem odbioru.

Wymagane dokumenty: 

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:
  - złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie
  - przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, itp.), których kserokopię należy dołączyć do podania.

Opłaty: 

  - wymeldowanie administracyjne prowadzone z urzędu - opłaty nie pobiera się
  - wymeldowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony - 10 zł.

Termin załatwienia sprawy: 

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla.

Opłata za odwołanie: 

Opłaty nie pobiera się

Podstawa prawna: 
  • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
  • art. 15 ust. 2 lub art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z póżn. zm.),
  • ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635)
  • ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 257, poz. 1743 z późn. zm.).
     
Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

inspektor ds. ewidencji ludności - Wioleta Kucz,
- budynek A; I piętro, pok. 1; tel. 61 44 26 618.

Uwagi: 

Ogólne zasady postępowania administracyjnego
W postępowaniu administracyjnym oprócz zasad ogólnych uregulowanych w art. 6 – 16 Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązują zasady prawa wypływające z Konstytucji, zasady prawa przyjęte w prawie europejskim oraz zasady prawa wypracowane w doktrynie prawa, stanowiące uogólnienie rozwiązań prawnych;
 
- zasady wypływające z Konstytucji:
• zasada demokratycznego państwa prawnego
– prawo do procesu oraz prawo do sądu
przyznanie jednostce prawa do obrony interesu prawnego w unormowanym przepisami prawa procesowego postępowaniu, z zagwarantowaniem prawa do obrony za pomocą środków zaskarżenia.
• zasada praworządności
organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa
• zasada proporcjonalności
ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego
• zasada równości wobec prawa
wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne
• zasada prawa do sprawiedliwego i jawnego, szybkiego procesu
każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny bezstronny organ administracji
• zasada ochrony dóbr osobistych
nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby
• zasada prawa skargi
każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jego zgodą do organów władzy publicznej
• zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego
każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji.

Oprócz zasad, którymi organ administracji obowiązany jest się kierować przy załatwianiu spraw istotną rolę na sposób załatwienia sprawy mają terminy. Uregulowania dotyczące terminów zawarte w art. 35 - 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowią rozwinięcie ogólnej zasady szybkości postępowania.
Wszczęcie postępowania w sprawach z zakresu administracji publicznej następuje na wniosek lub z urzędu.
Podania (wnioski, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, skargi) mogą być wnoszone osobiście lub korespondencyjnie.