Wymeldowanie z pobytu stałego

Sposób załatwienia sprawy: 

Przy wymeldowaniu należy stawić się osobiście i przedstawić dokument stwierdzający tożsamość (za osobę niepełnoletnią czynność wymeldowania dokonują osoby sprawujące prawną opiekę),

Wymagane dokumenty: 

Wypełniony formularz (druk) meldunkowy oraz:
- dla cudzoziemców przy wymeldowaniu - dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu
- dokument stwierdzający tożsamość (dokumentem potwierdzającym tożsamość dla osób niepełnoletnich jest odpis skrócony aktu urodzenia)
- wojskowy dokument osobisty - dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony z wyjątkiem funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej oraz Centralnego
Biura Antykorupcyjnego

Opłaty: 

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy: 

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego

Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie: 

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednoty tekst: Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 993 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U.2010 nr 257 poz.1743)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

inspektor ds. ewidencji ludności – Wioleta Kucz,
- budynek A; I piętro, pok. nr 1; tel. (61) 44-26-618

Uwagi: 

W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce
Wymeldowanie i zameldowanie ma charakter rejestracyjny
Osoby posiadające przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub kartę powołania są zobowiązane do osobistego powiadomienia o zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące właściwego WKU, nie później niż w dniu dokonania czynności meldunkowej.