Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Sposób załatwienia sprawy: 

Przy zameldowaniu cudzoziemca najemca (najemcy), osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel (właściciele) lokalu jest zobowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt czasowy oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu. Jako potwierdzenie czynności wydaje się potwierdzenie zameldowania (ważne do dnia upływu zameldowania).

Wymagane dokumenty: 

Wypełniony formularz (druk meldunkowy), oraz:
- paszport lub inny dokument podróży zaopatrzony w ważną polska wizę albo ważny paszport bez polskiej wizy dla obywateli państw, z którymi zawarto porozumienie o ruchu bezwizowym.

Opłaty: 

Czynność nie podlega opłacie skarbowej
 

Termin załatwienia sprawy: 

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego

Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje
 

Opłata za odwołanie: 

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednoty tekst: Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 993 ze zmianami)
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U.2010 nr 257 poz.1743)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

inspektor ds. ewidencji ludności – Wioleta Kucz,
- budynek A; I piętro, pok. nr 1; tel. (61) 44-26-618
 

Uwagi: 

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny
 
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej polskiej obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od chwili przekroczenia granicy RP.

Cudzoziemiec może być zameldowany na pobyt czasowy tylko na okres ważności wizy lub innych dokumentów.