Zmiana imienia i nazwiska.

Sposób załatwienia sprawy: 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega uwzględnieniu jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami, w szczególności gdy dotyczy zmiany

  • imienia lub nazwiska ośmieszającego, lub nielicującego z godnością człowieka
  • na imię lub nazwisko używane,
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Wymagane dokumenty: 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska .
Załączniki:

  • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (urodzenia i małżeństwa),
  • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci jeśli zmiana rozciąga się na dzieci,
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę
  • zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat na zmianę jego imienia lub nazwiska,
  • zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska swojego małoletniego dziecka.

Dowody osobiste do wglądu.

Opłaty: 

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 37,00zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Termin załatwienia sprawy: 

Do 30 dni
 

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji klientowi.

Opłata za odwołanie: 

Zwolnione od opłaty skarbowej

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008r. Nr 220, poz. 1414 ze zmianami)

Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta
 

Uwagi: 

W przypadku zmiany, która dotyczy małoletniego dziecka wymagane jest stawienie się obojga rodziców, chyba że jeden z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej – należy przedłożyć prawomocny wyrok sądowy

PodglądZałącznikWielkość
zmiana_imion_i_nazwisk.pdf111.71 KB