Projekt "OTWARTE DRZWI"

"OTWARTE  DRZWI"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Poddziałanie  7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" realizuje w 2008 roku projekt systemowy:

W ramach projektu kontraktami socjalnymi objęto grupę 11 osób, gotową do dokonania zmian w swoim życiu, chętną do współpracy, oraz spełniającą wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych.

Realizacja projektu rozpoczęła się w miesiącu marcu 2008 roku i trwać będzie do miesiąca grudnia 2008 roku.W ramach projektu OPS w Nowym Tomyślu oferuje:

1.        Doradztwo / poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
2.        Szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu,
3.        Kurs języka obcego,
4.        Warsztaty aktywizacji zawodowej,
5.        Szkolenia zawodowe.

Dzięki udziałowi w projekcie jego odbiorcy nabędą umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych, podniosą swoje kwalifikacje zawodowe niejednokrotnie zdobędą również nowe umiejętności przydatne z punktu widzenia pracodawcy.  Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiary we własne możliwości, wzrostu poczucia własnej wartości, a co za tym idzie zwiększy motywację do poszukiwania zatrudnienia, bądź też pracy na własny rachunek.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami pomocy społecznej, jest wyzwaniem dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, któremu mamy nadzieję sprostać a efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne poprzez poprawę sytuacji uczestników projektu. Elementy wsparcia udzielanego potrzebującym tj. poradnictwo / doradztwo zawodowe i psychologiczne ukierunkowane na podniesienie samooceny i zwiększenie aktywności zawodowej,  powinno dać szansę zwiększenia potencjału zawodowego, a także umożliwić uzyskanie pracy osobom bezrobotnym.