Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Fundusze zewnętrzne pozyskane przez gminę w 2009 roku
Gmina Nowy Tomyśl w 2009 roku uzyskała dofinansowanie na realizację wielu zadań zarówno  inwestycyjnych, jak również wpływających na integrację lokalnego środowiska. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną informacją ukazującą zadania, na  jakie w minionym roku gmina pozyskała finansowe wsparcie.

1. Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym „Orlik 2012”. Gmina zakwalifikowała się do programu w 2009 roku. W wyniku jego realizacji powstał kompleks boisk składający się z:

 • - boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej
 • - boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową
 • - zaplecza sanitarno – szatniowego.

Warto dodać, że nowotomyski ORLIK jest wersją „+” tzn. boisko wielofunkcyjne jest powiększone, dzięki temu oprócz koszykówki i siatkówki można na nim rozgrywać zawody w piłkę ręczną i tenisa. Łączna wartość zadania to 1.486.282,37  zł, z czego 333.000,00 zł pochodziło ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 333.000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

2. W 2009 roku gmina Nowy Tomyśl zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – edycja 2009, na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ( nr 305 ) w Nowym Tomyślu (ul. 3 Stycznia w Nowym Tomyślu i Glinno) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie zostało zakończone 30 listopada 2009 roku. Na jego realizację pozyskano środki finansowe w wysokości: 1.159.400,00  zł, wartość całego zadania wynosiła 2.318.800,00 zł.

3. W roku 2009 gmina Nowy Tomyśl uzyskała dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na inwestycję pt.„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V”. Kwota przyznanej dotacji wynosiła 506.008,25 zł., a łączna wartość zadania to: 678.177,67 zł. W 2006 roku gmina Nowy Tomyśl złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Glinno V. Przeszedł on pozytywnie przez wszystkie etapy oceny ale ostatecznie został sklasyfikowany na 3 miejscu listy rezerwowej. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych gminy Nowy Tomyśl w 2007 roku. W roku 2009 okazało się, że w ramach programu ZPORR pojawiły się po przetargach dodatkowe środki finansowe, co spowodowało, że wniosek dotyczący kanalizacji ostatecznie zakwalifikował się do dofinansowania – koszty poniesione w 2007 roku zostały zrefundowane w 2009 roku w kwocie 506.008,25 zł.

4. Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie:  Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wytomyślu o część sportową. Kwota przyznanej dotacji to 60.000,00 zł, łączna wartość inwestycji  wynosiła 500.503, 76zł.

5. W 2008 roku gmina zakwalifikowała się do programu „Blisko Boisko” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, PZU SA oraz PZU Życie SA. Z projektem: Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Parku Kultury i Wypoczynku. Łączny koszt zadania wyniósł – 1.019.313,84 zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków zewnętrznych: 100.000 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki, 100.000,00 zł PZU S.A., 100.000,00 PZU Życie S.A. Realizacja zadania miała miejsce w 2009 roku.

6. W 2009 roku gmina Nowy Tomyśl uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanego ze środków UE, w ramach osi III „Odnowa i rozwój wsi”, na projekt pt.: „Przebudowa placu wokół Wiejskiego Domu Kultury, OSP i Biblioteki w Bukowcu”.Kwota przyznanej dotacji to 70.755 zł, a łączna wartość inwestycji to 201.000,00 zł. W ramach zadania plac przy Wiejskim Domu Kultury został wyłożony kostką brukową,  zostały wykonane również miejsca parkingowe z płyt betonowych.

7. W 2009 roku projekt pt: „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry Gmina Nowy Tomyśl, budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl - Sękowo - Jastrzębsko Stare oraz Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna” zakwalifikował się do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś III Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wysokość dofinansowania, jakie gmina otrzyma to 4.000.000,00 zł, łączna wartość projektu: 10.997.732,62 zł.

Realizacja inwestycji przebiegać będzie w II etapach: I etap – Jastrzębsko Stare, II etap –         Boruja Kościelna. Planowany termin zakończenia budowy kanalizacji to III kwartał 2012 roku.

8. Gmina Nowy Tomyśl jest członkiem Stowarzyszenia KOLD, które zrzesza 7 gmin z terenu Wielkopolski: Kuślin, Opalenicę, Lwówek Wlkp. Duszniki, Miedzichowo, Nowy Tomyśl oraz Pniewy. Działalność Stowarzyszenia jest finansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś IV LEADER.

Gminy członkowskie, za pośrednictwem Stowarzyszenia mogą również otrzymywać dofinansowanie ze środków UE na projekty dotyczące odnowy wsi (maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać na projekt to 200.000,00 zł), oraz na tzw. małe projekty, gdzie wielkość dofinansowania wynosi 25.000,00 zł.

Projekty finansowane w 2010 roku ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Odnowa wsi:

a)  Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sątopach – dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł.
Małe projekty:

b)  „Piknik wakacyjny” w Przyłęku jako przykład aktywizacji i integracji środowiska wiejskiego  – dofinansowanie 8.035,81 zł
c)  Integracja mieszkańców ziemi nowotomyskiej poprzez organizację Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego w Nowym Tomyślu - dofinansowanie 10.000,00 zł
d)  Organizacja gminnych  zawodów sportowo – pożarniczych wraz z obchodami 80 – lecia  OSP w Borui Kościelnej - dofinansowanie 7.580,54 zł
e)  Integracja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez obchody 760-lecia pierwszej wzmianki  na temat wsi Wytomyśl - dofinansowanie 8.177,94 zł.
f) Zjazd byłych i obecnych mieszkańców wsi Róża - umowa na kwotę 6.906,00 zł
g) Festyn integracyjny w Bukowcu połączony z wyborem nazwy dla imprezy - dofinansowanie 5.813,02
h) Integracja społeczności strażackiej poprzez organizację Powiatowego Święta Straży w Wytomyślu - dofinansowanie 5.016,82
i) Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku sobotnio-niedzielnego we wsi Przyłęk - umowa na kwotę 8.479,77 zł

9. Gmina Nowy Tomyśl zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – edycja 2010, z inwestycją:Przebudowa ul. Tysiąclecia i Kolejowej w Nowym Tomyśluwraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca 2010 roku. Szacunkowy koszt to: 3.213.900,00 zł, a kwota przyznanego dofinansowania wynosi  1.606.900,00 zł.

10. Gmina Nowy Tomyśl realizuje program „Radosna szkoła”, prowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Kuratoriów Oświaty. W 2009 roku Pięć szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Tomyśl (SP nr 1, SP nr 2, SP Boruja Kościelna, SP Jastrzębsko Stare, SP Wytomyśl) otrzymało dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 - 11.920,00
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 - 11.996,00
 • Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej - 11.928,00
 • Szkoła Podstawowa w Wytomyślu - 5.996,00
 • Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym - 5.996.00

Do 15  stycznia 2010 roku gmina rozliczyła się z zadania.

W listopadzie 2009 roku wszystkie 6 szkół podstawowych z terenu gminy złożyło wnioski o dofinansowanie budowy placów zabaw przy szkołach, w ramach II edycji „Radosnej Szkoły”. Obecnie oczekujemy na wyniki oceny wniosków i decyzję o przyznanych dofinansowaniach.

11. Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w wysokości 10.000,00 zł na zadanie:  „Obchody 10 – lecia współpracy partnerskich gmin Nowy Tomyśl i Biesenthal  - Barnim”. Obecnie trwa procedura rozliczenia projektu.

Projekty o dofinansowanie, które zostały złożone przez gminę Nowy Tomyśl i oczekują na wyniki oceny:

 1. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Stary Tomyśl – Róża, wzdłuż drogi 701 (2738P).Wniosek o dofinansowanie został złożony do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach projektu planowana do realizacji jest ścieżka rowerowa o długości 4,152 km. Łączny koszt projektu to 979 254,82, a wnioskowana kwota dofinansowania to 636 515,63 zł.
 2. Termomodernizacja Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu.Wniosek został złożony do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, łączna wartość projektu to 2.817.138,52 zł a wnioskowane dofinansowanie 2.394.567,74 zł.
 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu – wniosek został złożony do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  - koordynacją prac związanych z projektem zajmuje się Wydział Komunalno – Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu.