Projekty unijne w gminie Nowy Tomyśl

1. SAPARD

W 2005 roku gmina Nowy Tomyśl pozyskała środki z funduszu przedakcesyjnego SAPARD, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na następujące inwestycje:

  1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Cicha Góra – kwota otrzymanego dofinansowania – 133.652,50 zł, co stanowiło 50% wartości projektu.

  2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Sękowo – Północ – kwota otrzymanego dofinansowania – 392.540,74 zł, co stanowiło 50% wartości projektu.

  3. Budowa drogi gminnej nr 061 we wsi Paproć łączącej drogę wojewódzką nr 305 Nowy Tomyśl - Wolsztyn z drogą gminną Nowy Tomyśl - Cicha Góra. Kwota otrzymanego dofinansowania – 497.897,89 zł, co stanowiło 50% wartości projektu.

2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
 

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V”. Kwota przyznanego dofinansowania to 506 008,25 zł, co stanowi 75% wartości projektu.. Łączny koszt inwestycji to 678 177,67 zł, z czego 168 669,42 zł to wkład własny gminy Nowy Tomyśl.

Wniosek o dofinansowanie w ramach ZPORR był składany w 2006 roku, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną ale znalazł się na liście rezerwowej i nie został zakwalifikowany do dotacji. W 2007 roku kanalizacja sanitarna na odcinku Glinno V została wybudowana ze środków własnych gminy. W związku z pojawieniem się dodatkowych środków w ramach programu w 2009 roku, wniosek na kanalizację został ponownie poddany ocenie i zakwalifikowano go do dofinansowania.