Przydatne linki

Portal Funduszy Strukturalnych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny

Fundusz Spójności

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Współpracy Terytorialnej

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Koninie (PARP)

Euroinfo - Program Komisji Europejskiej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agro - Info

Agencja Rynku Rolnego

Europa - Portal Unii Europejskiej

Polska Reprezentacja Komisji Europejskiej

Parlament Europejski

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny

Europejski Bank Centralny

Europejski Fundusz Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Bank Światowy

Światowa Organizacja Handlu (WTO)

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Europejski Urząd Statystyczny (EUROSTAT)

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Centrum Informacji Europejskiej

Portal Organizacji Pozarządowych

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja Batorego

Fundacja Schumana

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Fundacja Friedricha Eberta

Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Fundacja Edukacji Ekonomicznej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Serwis Samorządowy PAP

Fundusz Współpracy

Program Młodzież

Program Socrates

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce