Komunikaty

Myśl projektowo – zaproszenie do udziału w szkoleniu
Dobrze opracowany projekt daje większe szansę na pozyskanie pieniędzy na jego realizację. Zapraszamy do udziału w szkoleniu „ABC tworzenia projektu”, które odbędzie się 21 kwietnia (w godz. 9.00 do 16.00) w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu (Os. Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl). Szkolenie prowadzić będzie Ewa Gałka.
Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia projektów. Tematyka warsztatu obejmie m.in. cykl tworzenia projektu, analizę problemu, definiowanie celów, opis działań w projekcie, określanie rezultatów oraz tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.  Praktyczne ćwiczenia pomogą w  prawidłowym wypełnianiu wniosku oraz uniknięciu najczęściej popełnianych błędów. Treści przekazane podczas szkolenia przydadzą się również do przygotowania ofert na Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara.
Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej i innych podmiotów ekonomii społecznej z subregionu leszczyńskiego.
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu (na specjalnym formularzu do pobrania pod wiadomością) należy przesyłać najpóźniej do 19 kwietnia mailem na adres: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl  lub faksem pod nr 65/520 78 86.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Formularz do pobrania
Serdecznie zapraszamy!
 
Pieniądze na działania lokalne
5 000 zł – tyle na działania lokalne można pozyskać w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 13 kwietnia w Nowym Tomyślu.
W ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara organizacje pozarządowe i grupy nieformalne będą mogły zdobyć pieniądze na działania edukacyjne, sportowe, kulturalne, edukacyjne i inne mieszczące się w obszarze pożytku publicznego.
Podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się 13 kwietnia o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu ( Os. Północ 37 64-300 Nowy Tomyśl) przedstawiciel Centrum PISOP opowie o:
- Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017 – zasadach aplikowania, uprawnionych do składania ofert oraz zakresie realizowanych działań
Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje Mikołaj Kostaniak (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl, 65/520 78 86).
Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!
 
Program KLUB
Pragnę Państwa poinformować, że trwa nabór wniosków na realizację w 2017 r. programu „Klub”, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 21 kwietnia 2017 r. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok...
Zachęcam Państwa do ubiegania się o dotacje w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.
 
 
Zmiana wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
UWAGA! 3 WRZEŚNIA WESZŁO W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Stare rozporządzenie z 2010 r., na mocy przepisów przejściowych, przez jakiś czas jest jeszcze ważne. Jego przepisy nadal mają zastosowanie:
do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.),
do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs złożonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.).
Rozporządzenie z 2010 r. będzie więc nadal stosowane np. przez organizacje pozarządowe sprawozdające się z realizacji zadań w konkursach ogłoszonych w pierwszej połowie 2016 r. (i wcześniejszych).
Więcej informacji na stronie: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1927241.html
 
Konkurs grantowy „Na dobry początek”
 
Informacja dla klubów sportowych – Program Klub
Szanowni Państwo, obecnie trwa „wielka dogrywka”, w której o dofinansowanie w ramach „Programu Klub” mogą ubiegać się kluby, których wnioski zostały odrzucone lub kluby, które do tej pory nie wystartowały w programie. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2016, na działania realizowane od 1.07. do 15.12.2016 r. W ramach II naboru do rozdysponowania jest ponad 8,5 mln zł.
Program „Klub” ma na celu wsparcie lokalnych środowisk sportowych, w których centrum aktywności fizycznej ma stanowić klub sportowy. Ma to być miejsce kształcenia talentów sportowych.
Kwota dofinansowania może zostać przeznaczona na wynagrodzenia dla szkoleniowca, dofinansowanie sprzętu sportowego lub organizację obozu sportowego.
W ramach Programu „KLUB” łączna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję.
Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/...
Zachęcam też do skontaktowania się z ekspertem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie programklub.pl lub telefonicznie: 695 645 645 oraz do aplikowania o środki finansowe.
 
Nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym RS 2016!
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert
 
III Otwarty Konkurs Ofert 2016
 
Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie
 
Opracowujemy program współpracy na 2017 r.
 
Ogłoszenie IV edycji Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016
 
Możliwość uzyskania grantu w wysokości 5000 zł!
 
Informacja o przyznanym dofinansowaniu rozwoju sportu w 2016
 
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest wprowadzenie nowego trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu.
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2016 rok