Małe granty

Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Korona” Bukowiec - tryb pozakonkursowy
Uznając celowość realizacji zadania pn. „Bukowiec na sportowo”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Korona” Bukowiec.
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 27 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl
 
 
Oferta Klubu Sportowego „Sam” Jastrzębsko Stare - tryb pozakonkursowy
Uznając celowość realizacji zadania pn. „Jastrzębsko Stare na sportowo”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Klubu Sportowego „Sam” Jastrzębsko Stare.
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 31 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl
 
Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Borusja” Boruja Kościelna - tryb pozakonkursowy
Uznając celowość realizacji zadania pn. „Aktywna i zintegrowana Boruja Kościelna – Rozwój kultury fizycznej, promocja zdrowego stylu życia oraz integracja mieszkańców Borui Kościelnej i okolic poprzez działalność LKS Borusja Boruja Kościelna”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Borusja” Boruja Kościelna.
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 14 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl
 
Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Korona” Bukowiec - tryb pozakonkursowy
Uznając celowość realizacji zadania pn. „Popularyzacja uprawiania sportu przez mieszkańców Bukowca”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Korona” Bukowiec.
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 12 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl
 
Oferta Klubu Sportowego „Zenit” Wytomyśl – tryb pozakonkursowy
Uznając celowość realizacji zadania pn. „W zdrowym ciele sił za dwóch. Poprawienie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży poprzez udział w różnych formach aktywności fizycznej na świeżym powietrzu”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Klubu Sportowego „Zenit” Wytomyśl.
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 30 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl
Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Borusja” Boruja Kościelna - tryb pozakonkursowy
Uznając celowość realizacji zadania pn. „Propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Borui Kościelnej i okolic poprzez działalność LKS Borusja Boruja Kościelna”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Borusja” Boruja Kościelna.
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 30 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl
Oferta Klubu Sportowego „Sam” Jastrzębsko Stare- tryb pozakonkursowy
Uznając celowość realizacji zadania pn. „Propagowanie kultury fizycznej i sportu we wsi Jastrzębsko Stare”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Klubu Sportowego „Sam” Jastrzębsko Stare.
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 30 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl

Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Korona” Bukowiec - tryb pozakonkursowy
Uznając celowość realizacji zadania pn. „Popularyzacja uprawiania sportu na powietrzu”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Korona” Bukowiec.
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 30 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl
Oferta wycofana przez oferenta.
 
Informacja o pozakonkursowym trybie przekazywania środków dla organizacji pozarządowych tzw. Małe granty
Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. „małych grantów", której podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego na realizację „małych grantów” nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:
1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekraczać 10 000 zł;
2. termin realizacji zadania publicznego nie może być dłuższym niż 90 dni;
3. łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Burmistrz Nowego Tomyśla, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego.
Procedura:
1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Każdy, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
3. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zleca realizację zadania i niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
4. Oferta stanowi załącznik do umowy.
5. Po wykonaniu zadania publicznego organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składają sprawozdanie
 
UWAGA
Od 10 maja 2016 r.  zaczyęły obowiązywać nowe formularze "małych grantów".
Ostatnia nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyniosła zmiany zwiazane z wprowadzeniem nowych uproszczonych formularzy do "małych grantów". Zmiany dotyczą zarówno formularzy wzoru oferty jak i sprawozdania.
Rozporządzenie określa:
uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku.
Najważniejszymi zmianami w formularzach jest zmiana w części merytorycznej, na którą składają się tylko dwa pola: opis zdania i rezultatów. Uproszczeniu uległa również część związana z kosztorysem. Część z dotychczasowych pozycji w formularzu została usunięta.
 
Nowe formularze - w załączeniu (pdf i doc)