Opracowujemy program współpracy na 2018 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2018 rok Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2017. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Pożytek publiczny - Program współpracy”, a także w załączeniu.

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2017 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

W tym celu należy wykorzystać specjalnie przygotowany formularz. Elektroniczna wersja dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, w zakładce „Mieszkaniec” - „Organizacje pozarządowe” - „Opracowujemy Program współpracy na 2018 rok”, a także w załączeniu.
Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres e-mail: m.kortus@nowytomysl.pl, natomiast w wersji papierowej można przesłać na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim (pokój nr 39 a).
Termin zgłaszania uwag – do 11 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem!

PodglądZałącznikWielkość
program_wspolpracy_na_2017_rok.pdf328.24 KB
formularz_program_na_2018_rok.doc37.5 KB