Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowym Tomyślu

Kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie

W ramach działalności Zespołu, udostępniamy Państwu narzędzia szacowania ryzyka i algorytmy postępowania w przypadku występowania przemocy w rodzinie, opracowane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Narzędzia te, adresowane dla przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia, mają pomóc weryfikować podejrzenie występowania przemocy w rodzinie wobec dzieci i osób dorosłych oraz służą zwiększeniu skuteczności działań.

(W załącznikach u dołu strony znajdują się pliki pdf do pobrania)

 

Komunikat
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Nowym Tomyślu
z dniem 25 października 2016 roku uruchomił
Punkt Interwencji Kryzysowej

Punkt czynny w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 17.00
Punkt oferuje pomoc i wsparcie w zakresie wspólnej analizy problemów i kryzysów osobistych
oraz opracowanie programu pomocy i wyjścia z kryzysu w przypadku:
- śmierci osoby bliskiej
- przemocy w rodzinie
- myśli samobójczych
- kryzysów uzależnień
ADRES – Nowy Tomyśl, ul. Powstańców Wielkopolskich 2b, Tel. 61 44 26 585

 

Happening pod hasłem ,,ZDROWA RODZINA – nie zna przemocy”

W dniu 21 września 2016r. z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu oraz Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy odbył się happening pod hasłem ,,ZDROWA RODZINA – nie zna przemocy”. W happeningu udział wzięli pedagodzy, nauczyciele i uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej- Curie, uczniowie klas IIIa i IIIc Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego oraz I Gimnazjum Akademickiego. Celem happeningu było promowanie właściwych postaw w rodzinie, szkole, w życiu społecznym – wolnych od nietolerancji, agresji i przemocy. Uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta przed budynek Urzędu Miejskiego, gdzie uczniowie odczytali i złożyli na ręce już oczekującego Burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera odezwę młodzieży nowotomyskiej do mieszkańców Nowego Tomyśla.
Burmistrz po wysłuchaniu i przyjęciu odezwy, podziękował młodzieży za udział w wydarzeniu promującym zachowania bez przemocy we wszystkich sferach życia. Podkreślił, jak ważne dla dzieci są prawidłowe relacje w rodzinie skutkujące na życie dorosłe i często na całą przyszłość. Burmistrz wraz z Panią Sekretarz Gminy Danutą Gielec włączyli się w przemarsz.
Z Urzędu Miejskiego, ulicami Poznańską, Ogrodową, Barteckiego i Piłsudskiego uczestnicy przeszli do Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Podczas przemarszu wykorzystane zostały przygotowane przez młodzież transparenty, skandowane hasła negujące wszelkie przejawy przemocy oraz rozdawane mieszkańcom ulotki i materiały profilaktyczne. Ważnym aspektem imprezy był spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży wykonany przez Impresariat Artystyczny TEART pt. ,,Wyjście awaryjne”, w którym w kilku odsłonach aktorzy ukazali m.in. przemoc w domu – powód alkohol, konflikt pokoleń- nietolerancja oraz przemoc i agresję w szkole. Spektakl miał na celu uwrażliwienie młodzieży na drugiego człowieka, wskazanie jak nie poddawać się przejawom przemocy i agresji oraz gdzie szukać pomocy i wsparcia. Po zakończeniu spektaklu ogłoszone zostały wyniki konkursu na najlepszy transparent happeningu. Laureatami konkursu zostali: I miejsce – klasa VI b szkoły Podstawowej Nr 2 im Marii Skłodowskiej - Curie, II miejsce klasa III c Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego oraz III miejsce klasa VI c Szkoły Podstawowe Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.
Na zakończenie, organizatorzy wyrazili przekonanie, że młodzież nowotomyska będzie propagatorem zachowań wolnych od przemocy, agresji i nietolerancji, a hasło happeningu uwrażliwi wszystkich mieszkańców Nowego Tomyśla.
Organizatorzy dziękują osobom zaangażowanym w organizację happeningu: dyrektorom, pedagogom i nauczycielom szkół, Policji, Straży Miejskiej, Proboszczowi Andrzejowi Grabańskiemu oraz Pani dyrektor i pracownikom Nowotomyskiego Ośrodka Kultury.
Powyższy happening to kolejne zadanie zrealizowane w ramach projektu, na realizację którego Gmina Nowy Tomyśl uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
 

 

27 lipca 2016 r. w ramach projektu „Zdrowa rodzina – nie zna przemocy”, na który Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się impreza rekreacyjna dla 150 dzieci z rodzicami. Spotkanie w gospodarstwie agroturystycznym „Klimkowa Osada” w Cichej Górze obfitowało w różnorodne atrakcje: wspólne gry i zabawy rodziców z dziećmi, przejażdżki bryczką oraz konkursy z nagrodami.

Spotkanie prowadzili aktorzy Łódzkiego Teatru „MUZA”, których zadaniem było inicjowanie zabaw, wspólne śpiewanie i tańce z dziećmi. W trakcie spotkania wykonany został również przez zespół aktorów program profilaktyczno-edukacyjny, gdyż celem spotkania było przede wszystkim promowanie prawidłowych więzi i kontaktów między dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem, pokazanie właściwych wzorców relacji między dziećmi a rodzicami podczas wspólnie spędzonego czasu na zasadzie aktywności i współpracy.
Dzieci i rodzice skorzystali również z poczęstunku. Dzięki przybyciu na spotkanie funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu dodatkową atrakcją dla dzieci była możliwość obejrzenia radiowozu policyjnego, uruchomienia sygnałów alarmowych, rozmowa z policjantami oraz przekazane kolorowe balony.
Impreza została przeprowadzona przy współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Uzależnień, KPP w Nowym Tomyślu oraz PCK Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu. Nad bezpieczeństwem dzieci podczas spotkania czuwali pracownicy OPS oraz pielęgniarka Pani Anna Nowaczyk.
Spotkanie to, było pierwszym z 6 działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu.
Najlepszym potwierdzeniem celowości spotkania były uśmiechnięte buzie dzieci, które mimo panującego upału chętnie brały udział w konkursach i zabawach ruchowych oraz korzystały z bogatej oferty Gospodarzy.

„ ZDROWA RODZINA – nie zna przemocy” to tytuł projektu, na realizację którego Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ten jako jeden z nielicznych w woj. wielkopolskim otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu na realizację projektów w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w dniu 24 czerwca 2016 roku. Będzie on realizowany od czerwca do grudnia br. Całkowity koszt projektu wynosi 17.700 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w wys. 11.000 zł. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na zrealizowanie projektu, którego głównym celem jest profilaktyka i profesjonalna pomoc doradcza oraz terapeutyczna dzieciom, młodzieży i rodzinom zagrożonym lub dotkniętym przemocą w gminie Nowy Tomyśl.

Narastanie zjawiska przemocy zarówno wśród dorosłych członków rodziny, jak również wśród dzieci i młodzieży powoduje konieczność zaangażowania instrumentów polityki społecznej w działania wspomagające rodzinę i przeciwdziałające przemocy w rodzinie, w tym głównie działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne.

W ramach zaplanowanych działań w dniu 27 lipca 2016r., w godzinach popołudniowych zorganizowana zostanie impreza rekreacyjna mająca za zadanie promowanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym, promowanie prawidłowych więzi rodzinnych.

Do uczestnictwa w imprezie zapraszamy mieszkańców gminy Nowy Tomyśl – po uprzednim osobistym zgłoszeniu w OPS.

W ramach koalicji lokalnej w miesiącu wrześniu odbędzie się happening, w którym uczestniczyć będą uczniowie nowotomyskich szkół ( gimnazjum i szkoły podstawowe). Ważnym aspektem happeningu będzie spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży nt. agresji i przemocy.

W okresie od sierpnia do grudnia, w każdy poniedziałek w godz. 15:00 do godz. 17:00, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej dyżury będzie pełnił psycholog świadczący bezpłatne porady i terapię dla rodzin zagrożonych lub doznających przemocy.

Osoby wymagające wsparcia zapraszamy do spotkań z psychologiem.

 

 

 

18 września 2014 roku w Nowym Tomyślu, na zaproszenie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie gościła Sędzia Anna Maria Wesołowska.

Pani Sędzia spotkała się na dwóch prelekcjach z uczniami klas VI z szkół podstawowych oraz II klas gimnazjum.
Popołudniowe, trzecie spotkanie odbyło się dla rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów sądowych oraz pracowników służb pomocowych. Głównym celem tych spotkań była szeroko pojęta edukacja prawna, która zdaniem Pani Sędzi jest najlepszą profilaktyką wszelkich niewłaściwych zachowań. Podkreślała, że „Jako Sędzia, Sędzia matka nie może pogodzić się, że dzieci są sprawcami przestępstw”.

Spotykając się z młodzieżą uświadamiała, że wiele niewłaściwych zachowań wobec kolegów czy nauczycieli posiada znamiona przestępstw, które ścigane są z urzędu. Młodzież musi sobie zdawać sprawę z tego, że to co czasami wydaje się niewinnym czynem może mieć swój finał na Sali sądowej, a w konsekwencji może skończyć się dozorem kuratora sądowego, zakładem poprawczym czy nawet pobytem w zakładzie karnym. Przytaczała poruszające przykłady prawdziwych historii z Jej doświadczeń z Sali Sądowej. Radziła, aby dokonywać w życiu takich wyborów, które nie będą krzywdzić innych i „trenować” szacunek dla innych osób, rodziców, kolegów, nauczycieli.

Podczas popołudniowego spotkania Sędzia mówiła o bardzo negatywnych skutkach zaniedbań wychowawczych, oraz o tym jaki wywierają one wpływ na kolejne lata życia naszych dzieci.
Podkreślając, że mamy wspaniała młodzież zachęcała, nauczycieli do zakładania w szkołach „Kącików prawnych, oraz „skrzynek korczakowskich”, które mają pomagać młodzieży w ich trudnych sprawach. Nawoływała rodziców do współpracy ze szkołą do zainteresowania się tym, co dzieci robią w czasie wolnym.
Podczas spotkania Pani Sędzia poruszała również tematykę przemocy, agresji, cyberprzemocy, oraz wczesnej inicjacji seksualnej.

Pani Sędzia poświęciła także swój czas na rozmowy z młodzieżą i rodzicami oraz wspólne zdjęcia i autografy.
W przerwie między spotkaniami oraz po spotkaniach skorzystała z zaproszenia Pana Burmistrza i odbyła spacer ulicami naszego miasta, wyrażając swój podziw dla uprzejmości mieszkańców i bardzo ładnego zagospodarowania otoczenia.

Organizatorzy spotkania wyrażają nadzieję, że wykłady z osobą o tak dużym autorytecie i praktyce w sprawach przestępstw nieletnich przyczynią się do wielu przemyśleń i zmiany swojego zachowania na lepsze, gdyż jak powiedziała Pani Sędzia „Ludzie nie są źli”
Pani Sędzia została zaproszona w ramach realizowanego gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Wypowiedzi gimnazjalistek po spotkaniu z Panią Sędzią.

Mnie spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską bardzo się podobało. Uważam, że takie spotkania są potrzebne, aby uczniowie, którzy nie rozumieją, jakie konsekwencje można ponieść zachowując się niewłaściwie w końcu to zrozumieli. Moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem jest utworzenie takiego "kącika prawnego", o którym mówiła p. Wesołowska. Myślę, iż najlepiej byłoby to zrobić w formie np. internetowej, gdyż uczniowie coraz częściej odnoszą się do takich źródeł. Wtedy każdy uczeń mający jakiś problem (najlepiej anonimowo) mógłby się podzielić nim z innymi, na pewno tak byłoby łatwiej niż zgłosić się do np. szkolnego pedagoga czy psychologa. A taki problem mógłby być również rozwiązany w np. niektórych klasach.

uczennica klasy 2 c

Bardzo podobało mi się spotkanie z p. Wesołowska. Zaciekawiły mnie opowieści o losach młodocianych przestępców i ich ofiar. Dowiedziałam się również o ciekawych przepisach, które zawiera polskie prawo, a o istnieniu których nie miałam pojęcia. Dowiedziałam się tez jak to jest być sędzią i orzekać w niekiedy bardzo trudnych sprawach itd.
Myślę, że można byłoby wprowadzić kilka rad p. Anny np. w sprawie kącika prawnego.
Uczennica klasy 2 a.

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowym Tomyślu

Z dniem 16 czerwca 2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Nowego Tomyśla Nr 58/2011 na terenie Gminy Nowy Tomyśl został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zespół jest metodą pracy opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
Do zadań Zespołu należy:

 • realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Nowy Tomyśl na lata 2011-2020
 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu, a w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład nowotomyskiego Zespołu weszli przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, Sądu, Prokuratury, oświaty., ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.
Pracami Zespołu kieruje Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Jolanta Szade – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl

Główne zadania realizowane przez Zespół
- Niebieska Karta -

Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in. dane osób doznających przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.
Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.
Wszczynając procedurę podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.
Instytucja, która wszczyna procedurę, przekazuje wypełnioną „Niebieską Kartę - A” do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, pod wyżej podany adres.

- Grupy Robocze -

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy konkretnej rodzinie tworzy grupę roboczą składającą się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny, a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik służby zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i wspólnie ustalają plan pomocy.

- Uprawnienia Zespołu -

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z wystąpieniem zjawiska przemocy w rodzinie.
Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Nie daj się ! powiedz przemocy STOP !

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Tel: 728 459 924

 

Pamiętaj
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo !

- Definicja przemocy -

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z póź. zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

- Formy przemocy -

Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.

        

Przemoc seksualna - wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.

     

Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie.

     

Przemoc ekonomiczna/materialna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

     

Przemoc /zaniedbanie - ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).

     

- Rodzaje przemocy -

Przemoc gorąca – u jej podstaw znajdujemy furię, czyli dynamiczne i naładowane gniewem zjawisko pękania tamy emocjonalnej, uruchamiające agresywne zachowanie. Furia najczęściej rozładowuje się w aktach bezpośredniej agresji fizycznej i psychicznej. Towarzyszy jej pragnienie wywołania cierpienia i spowodowanie jakichś szkód.

Przemoc chłodna – jest pozbawiona gwałtownych wybuchów, emocji, przypomina raczej realizację z góry zaplanowanego scenariusza, często stosowana w imię fałszywie pojmowanych „wyższych celów” np. konsekwentnego wychowywania dziecka

Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy
nie cierp w milczeniu !

Zgłoś się do instytucji, organizacji które udzielą Ci wsparcia i pomocy

Otrzymasz bezpłatnie :

 • informację
 • poradę
 • wsparcie, nadzieję
 • poczucie bezpieczeństwa
 • fachową pomoc
  - doraźną terapeutyczną
  - psychologiczną
  - porady prawne
  - pomoc w pisaniu pism, do urzędów, sądów itp.

Pamiętaj
Nic nie usprawiedliwia przemocy !!

zadzwoń, przyjdź osobiście

 • Zespół Interdyscyplinarny
  64-300 Nowy Tomyśl
  ul. Piłsudskiego 8
  tel. 728 459 924
   
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
  64-300 Nowy Tomyśl
  ul. Piłsudskiego 8
  tel. 61 4426950
   
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  64-300 Nowy Tomyśl
  ul. Poznańska 30
  tel. 61 4426774
   
 • Komenda Powiatowa Policji
  64-300 Nowy Tomyśl
  ul. Piłsudskiego 37
  tel. 61 4426200
   
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Rodzin
  64-300 Nowy Tomyśl
  ul. Powstańców Wlkp.
  tel. 61 4422585
   
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  64-300 Nowy Tomyśl
  ul. Powstańców Wlkp.
  tel. 61 4422585
   
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
  64-300 Nowy Tomyśl
  pl. Niepodległości 31
  tel. 61 4451716
   

OŚRODKI WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu- ul. Dolne Chyby 10 62-081 Przeźmierowo, tel. 61 814 22 71 wew 2, dikipoznan.pl

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu-ul. Rydrygiera 23 64-920 Piła, tel. 67 349 0969, 67 349 0970, pcpr.pila.pl

3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - ul. Strzelecka 10 63-760 Zduny, tel. 62 721 53 73, 602 384 35, pcpr.krotoszyn.pl

 

TELEFONY ZAUFANIA

 • 800 12 01 48 - ,, Zatrzymaj przemoc”
 • 801 12 00 02 – Niebieska Linia
 • 116 111 – Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 • 116 000 – Całodobowy telefon w sprawie zaginionego dziecka
 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 801 19 99 90 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
 • 801 10 98 01 – Infolinia Krajowego Centrum Kompetencji

DEKLARACJA Uczestnictwa w Programie edukacyjno – korekcyjnym

PRACA ZE SPRAWCĄ PRZEMOCY PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY  DLA MĘŻCZYZN STOSUJĄCYCH PRZEMOC