Konkurs "Zabierz Flagę na wakacje - II edycja"

Konkurs "Zabierz Flagę na wakacje - II edycja"
Konkurs "Zabierz Flagę na wakacje - II edycja"

Serdecznie zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie „Zabierz Flagę na wakacje – II edycja”
Dla autorów najciekawszych prac czekają wartościowe nagrody.
 
Regulamin konkursu fotograficzno - filmowego
„Zabierz flagę na wakacje” II edycja

(Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2015 roku a kończy się 30 września 2015 roku.)
 

I. Organizatorem konkursu jest: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu.
II. Tematem konkursu jest:
a) wykonanie fotografii prezentującej flagę gminy Nowy Tomyśl na tle charakterystycznego,
rozpoznawalnego obiektu lub innego, ciekawego miejsca w Polsce lub za granicą.
b) nakręcenie filmu prezentującego flagę gminy Nowy Tomyśl towarzyszącą w czasie wakacyjnego
wyjazdu w Polsce lub za granicą.
III. Cele konkursu:
1. Kształtowanie tożsamości regionalnej z gminą Nowy Tomyśl oraz jej symbolem – flagą gminy.
2. Promowanie gminy Nowy Tomyśl w kraju i za granicą.
IV. Warunki konkursowe:
1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców gminy Nowy Tomyśl.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.
3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest wykonać fotografię prezentującą flagę gminy Nowy
Tomyśl na tle charakterystycznego, rozpoznawalnego obiektu lub innego ciekawego
miejsca w Polsce lub za granicą.
4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest nakręcić film prezentujący flagę gminy Nowy Tomyśl
towarzyszącą w czasie wakacyjnego wyjazdu w Polsce lub za granicą.
5. Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:
a) Polska (z wyłączeniem zdjęć i filmów wykonanych na obszarze gminy Nowy Tomyśl),
b) Zagranica.
6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po dwa zdjęcia do każdej kategorii.
7. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po jednym filmie do każdej kategorii.
8. Zdjęcia i filmy zgłaszane do konkursu należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
r.ratajczak@nowytomysl.pl w tytule zamieszczając: Konkurs Zabierz flagę na wakacje -
Polska lub Konkurs Zabierz flagę na wakacje - Zagranica, a w treści maila: Imię i
nazwisko autora zdjęcia/filmu, nazwa miejsca gdzie wykonano zdjęcie/film oraz dane
kontaktowe autora: numer telefonu, adres e-mail.
9. Przesłanie zdjęcia/filmu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację (z
podaniem imienia i nazwiska autora) na stronie www.nowytomysl.pl oraz
www.facebook.com/pages/Gmina-Nowy-Tomyśl
10.Przesłanie organizatorowi konkursu zdjęcia/filmu przez uczestnika jest równoznaczne z
zapewnieniem przez uczestnika, że osoby trzecie przedstawione na zdjęciu lub w filmie
nie wnoszą zastrzeżeń wobec publicznego prezentowania swojego wizerunku na
zdjęciu/filmie zgłaszanym do konkursu.
11.Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie i filmy, które nie zostały
uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
12.Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG.
13.Filmy należy przesyłać w dowolnym formacie, czas trwania – maksymalnie 1 minuta.
14.Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w oryginale zdjęcia/filmu zgłoszonego do
konkursu, jeżeli zdjęcie/film był poddany obróbce.
15.Przy wykonywaniu zdjęć oraz kręceniu filmów należy pamiętać o wykorzystaniu flagi
gminy Nowy Tomyśl w sposób, który nie narusza “dobra osobistego gminy Nowy Tomyśl”.
Reguluje to Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Nr XXVIII/280/2013 z dnia 22
lutego 2013 roku.
Tekst Uchwały pod linkiem: http://nowytomysl.pl/insygnia-gminy
16.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie
fotografii i filmów o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie,
rozdzielczości i wielkości pliku oraz prac, które w inny sposób naruszają niniejszy
regulamin.
17.Zdjęcia i filmy niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
18.Zdjęcia i filmy nadesłane na konkurs oceni komisja powołana przez organizatora, która
również ma decydujący głos w kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem. Decyzje
Jury będą ostateczne.
19.Autorzy najciekawszych i najoryginalniejszych zdjęć/filmów otrzymają nagrody w dwóch
kategoriach:
a) Polska,
b) Zagranica.
20.Zdjęcia i filmy nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, który
zastrzega sobie możliwość późniejszej ich prezentacji oraz publikacji. Uczestnicy
konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatora prawa autorskie związane z
przedłożonymi na konkurs pracami
21.Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
22.Osoby, które nie posiadają flagi gminy Nowy Tomyśl mogą ją zakupić w Gminnym
Ośrodku Informacji w Nowym Tomyślu, plac Niepodległości Cena flagi: 13,50 zł.
V. Terminarz konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2015 roku a kończy się 30 września 2015 roku.
2. Fotografie i filmy konkursowe należy przesłać na adres e-mailowy: r.ratajczak@nowytomysl.pl do
dnia 30 września 2015 roku.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od
zakończenia konkursu.
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów opublikowania na stronie
internetowej wyników konkursu oraz terminu wręczenia nagród, nie dalej jednak niż 1 miesiąc od
dnia zakończenia konkursu.
5. Nagrodami w konkursie będą: urządzenia elektroniczne oraz gadżety promocyjne.
6. Autorzy wyróżnionych zdjęć i filmów zostaną poinformowani przez organizatora o terminie i
miejscu wręczenia nagród.
7. Informacji na temat konkursu udziela: Ryszard Ratajczak pod nr tel. 606 954 965. Zapytania
dotyczące konkursu można również przesyłać na adres mailowy: r.ratajczak@nowytomysl.pl
8. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu:
www.nowytomysl.pl