Budżet obywatelski wystartował!

 

Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok

W dniu 24 lipca br. ruszyła trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl. W 2018 roku realizowany będzie już po raz trzeci Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl. Cała procedura wyboru zadań przeprowadzona zostanie jednak już w bieżącym roku, aby od  1 stycznia można było przystąpić do realizacji projektów wybranych przez mieszkańców naszej gminy. Wnioski z projektami zadań można składać do 31 sierpnia 2017 r. Każdy projekt musi uzyskać poparcie 20 mieszkańców gminy.

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Nowy Tomyśl, który w dniu składania projektu ukończył 16 rok życia, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania poparcia co najmniej 20 mieszkańców gminy, którzy ukończyli 16 rok życia. Lista poparcia projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok stanowi załącznik nr 4 do uchwały (załącznik poniżej).

Jedna osoba może zgłosić jeden projekt.

Wnioski można składać na projekty inwestycyjne lub prospołeczne.

Wartość jednostkowa projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł brutto po dokonaniu stosownej weryfikacji wniosku przez Komisję. Przez projekt o charakterze inwestycyjnym należy rozumieć projekt, w wyniku którego powstaną środki trwałe o wartości powyżej 3500,00 zł brutto lub nastąpi zwiększenie wartości nieruchomości.

Wartość jednostkowa projektu prospołecznego nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł brutto, po dokonaniu stosownej weryfikacji wniosku przez Komisję.
Przez projekt prospołeczny należy rozumieć projekt dotyczący działań o charakterze kulturalnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym, itp. (niewytwarzający środków trwałych).

Przypominamy, że w budżecie obywatelskim nie będą mogły być realizowane projekty:
1) które zakładają realizację jedynie części zadania,
2) które nie są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy,
3) których cel, zakres, bądź treść w nich zawarta dotyczy przejawów, zjawisk, zachowań uznawanych powszechnie za społecznie naganne, wulgarne, obsceniczne, obraźliwe,
4) które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
5) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym
w szczególności: z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
6) które wymagają współpracy gminy z podmiotami zewnętrznymi, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej, gotowości do współpracy w postaci oświadczenia,
7) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności.

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik nr 3 do uchwały i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu: www.nowytomysl.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu (załącznik poniżej).

Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018”.

Wniosek uznaje się za ważny jeżeli zostanie wypełniony w każdym punkcie, podpisany i dostarczony do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w wyznaczonym terminie.
W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

Wnioski dostarczone w innym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do składania wniosków. Może właśnie to Twój projekt zostanie wybrany i zrealizowany w 2018 roku.

  

PodglądZałącznikWielkość
wniosek_do_budzetu_obywatelskiego_2018.pdf304.2 KB
lista_poparcia.pdf226.4 KB
wniosek.doc37.5 KB
lista_poparcia.doc46 KB