Informacja o przyznanym dofinansowaniu rozwoju sportu w 2017 r.

Informacja o przyznanym dofinansowaniu rozwoju sportu w 2017 r.

W załączeniu przedstawiamy Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przyznania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl w roku 2017. Informacja o przyznanym dofinansowaniu rozwoju sportu w roku 2017 stanowi załącznik do zarządzenia.
Kluby sportowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu - także zaktualizowany harmonogram i opis zadania (wzór w załączeniu). Wszystkie kluby sportowe, które uzyskały dofinansowanie, przed podpisaniem umowy muszą też dostarczyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji.
Przy otrzymaniu dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych we wniosku.