Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych na okres 3 lat

Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowego
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomyślu,
na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Nowego Tomyśla:

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych na okres 3 lat

Przedmiotem najmu są:

1. Lokal użytkowy przy Placu Fryderyka Chopina 2 w Nowym Tomyślu
- powierzchnia: 32,10 m²
- przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe branży dowolnej
- wyposażenie lokalu:
instalacja elektryczna - indywidualna umowa na dostawę energii elektrycznej
brak instalacji wodno - kanalizacyjnej
brak instalacji centralnego ogrzewania
Wadium – 1.445,00 zł
Umowa najmu obowiązywać będzie od dnia 1 września 2017 r.
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego wynosi netto 15,00 zł/m2.
Do kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

2. Lokal użytkowy przy Placu Niepodległości 19 w Nowym Tomyślu
- powierzchnia: 56,00 m²
- przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe branży dowolnej, z wyłączeniem działalności gastronomicznej
- wyposażenie lokalu:
instalacja elektryczna - indywidualna umowa na dostawę energii elektrycznej
instalacja wodno-kanalizacyjna - indywidualna umowa na dostawę wody i odbiór ścieków
brak instalacji centralnego ogrzewania
Wadium – 2.520,00 zł
Umowa najmu obowiązywać będzie od dnia 1 września 2017 r.
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego wynosi netto 15,00 zł/m2.
Do kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

3. Lokal użytkowy przy ul. Adama Mickiewicza 5 w Nowym Tomyślu (lokal w podwórzu)
- powierzchnia: 23,94 m²
- przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe branży dowolnej, z wyłączeniem działalności gastronomicznej
- wyposażenie lokalu:
instalacja elektryczna - indywidualna umowa na dostawę energii elektrycznej
instalacja wodno-kanalizacyjna - indywidualna umowa na dostawę wody i odbiór ścieków
brak instalacji centralnego ogrzewania
Wadium – 1.078,00 zł
Umowa najmu obowiązywać będzie od dnia 1 września 2017 r.
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego wynosi netto 15,00 zł/m2.
Do kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 

4. Lokal użytkowy przy ul. Poznańskiej 1 w Nowym Tomyślu
- powierzchnia: 17,83 m²
- przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe branży dowolnej
- wyposażenie lokalu:
instalacja elektryczna - indywidualna umowa na dostawę energii elektrycznej
brak instalacji wodno-kanalizacyjnej
brak instalacji centralnego ogrzewania
Wadium – 535,00 zł
Umowa najmu obowiązywać będzie od dnia 1 września 2017 r.
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego wynosi netto 10,00 zł/m2.
Do kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
5. Lokal użytkowy przy Placu Niepodległości 27 w Nowym Tomyślu
- powierzchnia: 30,00 m²
- przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe branży dowolnej, z wyłączeniem działalności gastronomicznej
- wyposażenie lokalu:
instalacja elektryczna - indywidualna umowa na dostawę energii elektrycznej
instalacja wodno-kanalizacyjna – indywidualna umowa na dostawę wody i odbiór ścieków (brak wc)
brak instalacji centralnego ogrzewania
Wadium – 1.350,00 zł
Umowa najmu obowiązywać będzie od dnia 1 września 2017 r.
Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego wynosi netto 15,00 zł/m2.
Do kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 
ZASADY NAJMU
Umowa najmu obowiązywać będzie przez okres 3 lat.
Wysokość czynszu za lata następne będzie waloryzowana jeden raz w roku, zgodnie z wysokością średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, opublikowanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Czynsz będzie waloryzowany od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostanie ogłoszony w dzienniku urzędowym ww. wskaźnik.
Miesięczny czynsz najmu płatny jest z góry do dziesiątego dnia miesiąca.
Wszelkie prace remontowe w lokalu wymagają zgody wynajmującego.
Za pisemną zgodą wynajmującego, najemca może przeprowadzić prace adaptacyjne w przedmiotowym lokalu
i dokonywać ulepszeń.
Najemca bez zgody wynajmującego nie może oddać przedmiotu najmu lub jego części do bezpłatnego używania
ani go podnająć.
Najemca zobowiązany jest do ponoszenia podatku od nieruchomości za przedmiot najmu.
WARUNKI PRZETARGU
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. przy ul. Komunalnej 2 w Nowym Tomyślu najpóźniej w dniu przetargu w godz. 7:00 – 9:30, z zaznaczeniem celu wpłaty: „Przetarg na lokal użytkowy przy …….”, lub najpóźniej
w przeddzień przetargu na rachunek organizatora przetargu nr 64 1090 1388 0000 0000 3800 9099.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. przy ul. Komunalnej 2 w Nowym Tomyślu w pokoju nr 11.
Ponadto przed przystąpieniem do przetargu należy okazać komisji przetargowej:
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
w przypadku osób prawnych i innych podmiotów – aktualne dokumenty potwierdzające status organizacyjno-prawny i umocowanie osoby upoważnionej do wzięcia udziału w przetargu,
w przypadku osób reprezentujących osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty – stosowne pełnomocnictwo
lub potwierdzony przez notariusza dokument udzielenia prokury.
Wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu w terminie do 3 dni od dnia wyboru najemcy, odwołania bądź unieważnienia przetargu, a także zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione przez wybranego najemcę będzie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku uchylenia
się ustalonego najemcy od podpisania umowy najmu kwota wpłaconego wadium ulega przepadkowi.
Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. przy ul. Komunalnej 2 w Nowym Tomyślu
w pokoju nr 14, w tym można zapoznać się z treścią umowy najmu na lokal użytkowy, lub pod tel. 61 442 23 91 Przedsiębiorstwo czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 oraz na stronach: www.zgm.nowytomysl.pl, www.nowytomysl.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa i Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.
 
Nowy Tomyśl, dnia 28 lipca 2017 r.
Prezes Zarządu
(-) Adam Janelt
 

PodglądZałącznikWielkość
2._przetarg__17_sierpien_2017r..pdf115.61 KB