Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Nowego Tomyśla na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

Do pobrania poniżej:

* Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
* Wzór oferty

Przypominamy, do ofert należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania w pkt. V.1 ofert partnera).

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 5 stycznia 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po 5 stycznia 2011 roku nie zostaną rozpatrzone.

PodglądZałącznikWielkość
Ogłoszenie o konkursie ofert89.09 KB
Wzór oferty - PDF66.62 KB