Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Wielkopolskie Centrum Onkologii Wypełniając wymogi pkt. 6 załącznika nr 5 do Umowy numer 1/2-3/22/2014/77/449 zawartej z Ministrem Zdrowia na realizację zadania pt. Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, celem przypomnienia o kontynuacji programu przesłało do upowszechnienia informacje o programie, tj. artykuł o programie, dane teleadresowe wszystkich świadczeniodawców realizujących w ramach umowy z NFZ profilaktyczne badania mammograficzne, ulotkę o programie wraz z nauką samobadania piersi, broszurę pt. „PPWWRP - co koniecznie musisz o nim wiedzieć?"
Korzystając z okazji informuje, iż na dzień 1 czerwca 2014 roku Wielkopolska zajmuje 3 miejsce w Polsce zarówno pod względem liczby przebadanych kobiet w wieku 50-69 lat tj. 233 857 Wielkopolanek (po województwie mazowieckim tj. 285 073 i śląskim tj. 280 429) jak i tzw. objęcia populacji badaniami tj. 49,58% (po województwie lubuskim tj. 50,75% i zachodniopomorskim tj. 50,12%). Natomiast najwyższe objęcie w województwie wielkopolskim zanotowano w powiecie nowotomyskim (60%), najniższe zaś w powiecie tureckim (35%) -- graficzne przedstawienie objęcia populacji programem w Polsce i Wielkopolsce (w załączeniu).