WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W NOWYM TOMYŚLU i SĄDU REJONOWEGO W GRODZISKU WLKP ( Sądu Pracy) w kadencji 2016– 2019

I N F O R M A C J A
dotycząca ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
SĄDU REJONOWEGO W NOWYM TOMYŚLU
i SĄDU REJONOWEGO W GRODZISKU WLKP ( Sądu Pracy)
w kadencji 2016– 2019

W związku z upływem z końcem 2015 roku obecnej kadencji ławników w sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu pismem z dnia 13 maja 2015r. poinformował, że Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło, iż Rada Miejska w Nowym Tomyślu winna wybrać na kadencję 2016 – 2019 łącznie 8 ławników , z tego 6 ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu i 2 ławników do orzekania w zakresie prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.
Warunki, które powinien spełniać kandydat zgodnie z art. 158 – 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz.U.2015.133 j.t. ):
ławnikiem może być osoba, która :
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończyła 30 lat,
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczyła 70 lat,
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być :
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Wyboru ławników dokona Rada Miejska w Nowym Tomyślu najpóźniej w październiku 2015 roku
Termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Nowym Tomyślu kandydatów na ławników upływa dnia 30 czerwca 2015 roku.
Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów na ławników są :

  • prezesi właściwych sądów
  • stowarzyszenia,
  • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Zgłoszenia kandydata na ławnika , dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się:

  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymienione powyżej dokumenty winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczna lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 

Uwaga !
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wzory :
Karty zgłoszenia, Listy osób (50 obywateli) zgłaszających kandydata, oraz oświadczeń, załączone są do niniejszej informacji oraz są dostępne w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 , budynek A, piętro I, pokój 20 (biuro Rady Miejskiej) tel. 61 44 26 627 lub 61 44 26 613 w godzinach pracy Urzędu.
Informacja o wyborach ławników zamieszczona jest również na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem : www.ms.gov.pl.
Zgłoszenia kandydatów na ławników składać należy w biurze Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu – budynek A Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, piętro I, pokój nr 20, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku (wtorek).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu po dniu 30 czerwca 2015 roku, a także zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych określonych powyżej, Rada Miejska pozostawi bez dalszego biegu.
Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów.
 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

/-/ mgr Marcin Brambor
 
Nowy Tomyśl, 1 czerwca 2015 roku