Projekt służący niepełnosprawnym

Projekt służący niepełnosprawnym

10 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie w ramach projektu pn. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide wraz z Fundacją Eudajmonia. Celem projektu jest zwiększenie zdolności 50 instytucji monitorowanych w województwie wielkopolskim do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania.
Gmina Nowy Tomyśl jest jedną z monitorowanych instytucji. Spotkanie służyło usystematyzowaniu i pogłębieniu wiedzy o Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Nowy Tomyśl oraz wspólnemu zastanowieniu się nad kierunkiem rekomendacji, służących polepszeniu dostosowania instytucji i świadczonych usług do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dyskusji nad tą problematyką uczestniczyli Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenia Rodzinka, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu oraz Szkoły Podstawowej nr 3.
Kolejnym etapem projektu będzie monitoring instytucji.

Galeria: 
Projekt służący niepełnosprawnym
Projekt służący niepełnosprawnym