Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Nowy Tomyśl

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Nowy Tomyśl

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość"
Gmina Nowy Tomyśl realizuje projektu pn. ”Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007 -2013 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.
Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu i wyposażenie w zestawy komputerowe 90 gospodarstw domowych ze wszystkich grup docelowych uznanych za wykluczone, a więc:
• osoby niepełnosprawne
• osoby korzystające z pomocy społecznej
• osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych
Dodatkowo, w ramach projektu 20 jednostek podległych gminie podłączonych zostanie do szerokopasmowego Internetu i otrzyma nowe zestawy komputerowe.
Aby osiągnąć powyższe wskaźniki na terenie gminy ułożona została sieć światłowodowa o łącznej długości blisko 40 km oraz posadowiono 6 obiektów teleinformatycznych – masztów.
Dotychczas wsparcie otrzymało:
• 90 gospodarstw domowych
• 15 jednostek gminnych
Z nowego sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu szerokopasmowego korzystać mogą uczniowie wszystkich publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Nowy Tomyśl.
Ponadto mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego dostępu do Internetu korzystając z nowoutworzonych stanowisk znajdujących się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, Nowotomyskim Ośrodku Kultury, Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Oświaty i Sportu oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej.
Obecnie trwa realizacja zadania, którego celem jest wyposażenie w nowe zestawy komputerowe oraz dostęp do Internetu szerokopasmowego 5 punktów bibliotecznych położonych na obszarach wiejskich gminy Nowy Tomyśl:
• filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bukowcu
• filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Jastrzębsku Starym
• filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wytomyślu
• punkt biblioteczny Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Borui Kościelnej
• punkt biblioteczny Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sątopach

Całkowity koszt realizacji projektu to 6 757 206,45 zł, a wielkość przyznanego dofinansowania wynosi 6 757 206,45 zł.