Wsparcie unijne na edukację w gminie Nowy Tomyśl

Wsparcie unijne na edukację w gminie Nowy Tomyśl

Gmina Nowy Tomyśl rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Jego realizacja odbywa się w 6 szkołach podstawowych z terenu gminy Nowy Tomyśl: Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu, Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowym Tomyślu, Zespole Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnym w Bukowcu, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej, Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym, Szkole Podstawowej w Wytomyślu.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w co najmniej 70% szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Nowy Tomyśl.
W ramach zadania prowadzone będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z określonymi problemami w nauce, a w szczególności:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych

oraz zajęcia rozwijające dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Dodatkowo, zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.
W sumie projektem zostanie objętych 320 dzieci z terenu gminy Nowy Tomyśl. Całkowita wartość dofinansowania zadania to 396 133,29 zł