×

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Sposób załatwienia sprawy:

WYDANIE DECYZJI

Wymagane dokumenty:
  • 3 egz. mapy zasadniczej (lub w przypadku jej braku – kopii mapy katastralnej) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz jego najbliższe otoczenie (obszar , na który inwestycja będzie oddziaływać), w skali 1:500 lub 1:1000 oraz, dla inwestycji liniowych, 1:2000.
  • Graficzne przedstawienie sposobu zagospodarowania terenu.
  • Umowa zawarta pomiędzy inwestorem, a właściwą jednostką organizacyjną, w której zagwarantowane zostanie wykonanie uzbrojenia terenu wystarczającego dla zamierzenia budowlanego
Opłaty:

107 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Zwolnienie z opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Termin załatwienia sprawy:

Do 60 dni od daty złożenie kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Opłata za odwołanie:

Zwolnione z opłaty skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), ustawa z dnia 8. marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami).

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor : pok. nr 11, parter

Uwagi:

Projekt decyzji o warunkach zabudowy przygotowywany przez osobę uprawnioną, członka Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, na podstawie wizji w terenie oraz materiałów geodezyjnych.

Do pobrania:

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE