×

Dopisanie do spisu wyborców – wyborca niepełnosprawny

Dopisanie do spisu wyborców – wyborca niepełnosprawny
Sposób załatwienia sprawy:

Spis wyborców dla stałych obwodów głosowania sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców. Wyborcy są z urzędu wpisywani do spisu wyborców, obwodu głosowania właściwego dla miejsca zameldowania na pobyt stały, a wyborcy, którzy na własny wniosek wpisali się do rejestru wyborców pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do spisu wyborców obwodu głosowania właściwego dla adresu pod jakim zostali wpisani do stałego rejestru wyborców.
Osoby, które po sporządzeniu spisu wyborców zmienią miejsce zameldowania na pobyt stały lub wpiszą się na własny wniosek do rejestru wyborców pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały, zostaną z urzędu przepisani do spisu wyborców właściwego dla nowego adresu.
Ponadto:
Wyborca niepełnosprawny na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w tym celu musi:

  • złożyć (najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów) do dnia 11 maja 2014 r. pisemny wniosek o wpisanie go do spisu wyborów w wybranym obwodzie dostosowanym na potrzeby osób niepełnosprawnych.

lub, może

  • uzyskać z gminy gdzie ma zameldowanie na pobyt stały/jest wpisany do rejestru wyborców, zaświadczenie o prawie dogłosowania, na którego podstawie głosować może po przedłożeniu Obwodowej Komisji Wyborczej w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą.

W gminie Nowy Tomysl lokalami przystosoawnymi dla osób niepelnosprawnych sa nastepujace lokale wyborcze:
– obwód nr 8, Gimnazjum, Nowy Tomyśl, os. Północ 25
– obwód nr 5, Żłobek, Nowy Tomyśl, os. Batorego 18

Należy pamiętać, że wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Wyborca dopisany na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, a także wyborca wpisany do spisu wyborców w obwodzie utworzonym w szpitalu, zakładzie karnym na podstawie wykazu otrzymanego z zakładu (szpitala, zakładu karnego) zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
Wyborcy, którzy zostali wpisani do spisu wyborców na swój wniosek w wybranym obwodzie głosowania oraz osoby dopisane do spisu wyborców w zakładzie (szpitalu, zakładzie karnym) – chcący zagłosować w innym obwodzie głosowania uzyskać muszą zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy w której zostali wpisani na własny wniosek lub w której położony jest szpital lub zakład karny.
Zaświadczenie o prawie do głosowania można wybrać do dnia 23 października 2014r.
W spisie wyborców nie umieszcza się osób pozbawionych prawa wybierania.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz: Wniosek o dopisanie do Spisu Wyborców (w załączeniu)
Dokument tożsamości (do wglądu)

Opłaty:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Każdy może wnieść do Burmistrza Nowego Tomyśla reklamację w formie pisemnej lub ustnie do protokołu na nieprawidłowości zaistniałe w spisie wyborców. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tutejszego Urzędu do Sądu Rejonowego w Gordzisku Wlkp..

Opłata za odwołanie:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor ds. ewidencji ludności – Wioleta Kucz,
– budynek A; I piętro, pok. 1; tel. 0-61 44 26 618.

Uwagi:

Sprawę załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.
Złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców jest czynnością osobistą i nie można dokonać tej czynności poprzez pełnomocnika.
Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.
Wzór wniosków o dopisanie do spisu w załączeniu.

Do pobrania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE