×

Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego składa w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego należy dołączyć:

  1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego   nauczyciela kontraktowego – poświadczone kopie,
  2. zaświadczenie dyrektora szkoły o zawierające informacje o:
  •  wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu ,
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela ,
  • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania , a w przypadku nauczyciela , który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
Opłaty:

Zwolnione z opłat

Termin załatwienia sprawy:

60 dni od złożenia wniosku . W przypadku pozytywnego wyniku postępowania egzaminacyjnego sprawę kończy wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Tryb odwoławczy:

14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem tut. Urzędu do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu

Opłata za odwołanie:

Zwolnione z opłat

Podstawa prawna:
  1. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz .U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zmianami);
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor Maria Wysocka – Raginia, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Urząd Miejski
w Nowym Tomyślu, bud. A,II p. pokój nr 31, tel. 614426660.

Uwagi:

do pobrania :
1.Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

1.wniosek

1.wniosek


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE