×

Wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych

Wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych

Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Gminie Nowy Tomyśl

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4.02.2011r (Dz.U. Nr 45,poz.235). określa cztery formy opieki nad dziećmi: żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania.
Żłobek, zgodnie z nową ustawą, przestaje być zakładem opieki zdrowotnej, a zatem obowiązywać w nim będą inne, łagodniejsze standardy, które szczegółowo są określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.z dnia 25 marca 2011 r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69,poz.367 );
Opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną w żłobku znajdą dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, w szczególnych przypadkach do 4, przez 10 godzin dziennie. Możliwe jest zapewnienie opieki przez czas dłuższy, za dodatkową opłatą.
Żłobek, zgodnie z nową ustawą, może być prowadzony zarówno przez gminę (jak dotychczas), jak i przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Pracę żłobka prowadzonego przez gminę reguluje statut, przyjęty przez radę gminy, która również określa zasady odpłatności oraz opłat za wydłużony pobyt dziecka. W przypadku żłobka prowadzonego przez podmiot niepubliczny, on ustala wysokość odpłatności.

 1. Opiekunem w żłobku, klubie dziecięcym oraz opiekunem dziennym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.
 2. Opiekunem w żłobku ,klubie dziecięcym oraz opiekunem dziennym może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
  – co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  – przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Jeżeli osoba, o której mowa w p-cie 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Zakres programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej.z dnia 25 marca 2011w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69,poz.368 ).

Materiały do pobrania :

 1. INFORMATOR „Organizacja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w Gminie Nowy Tomyśl „
 2. UCHWAŁA NR IX / 53 / 2011RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 27 maja 2011 r w sprawie; ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 198,poz.3127);
 3. UCHWAŁA NR IX / 57 / 2011RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLUz dnia 27 maja 2011 r.w sprawie; nadania Statutu Żłobkowi „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu
 4. UCHWAŁA NR IX / 54 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie; ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 198,poz.3128).;
 5. UCHWAŁA NR IX / 55 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 27 maja 2011 r.w sprawie; maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennnego opiekuna oraz zasad jego ustalania ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 198,poz.3129);
 6. UCHWAŁA NR IX / 56 / 2011 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 27 maja 2011r.w sprawie; przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Do pobrania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE