×

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia dokonuje się na postawie złożonego wniosku.
Wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.

Wymagane dokumenty:

Załączniki do wniosku:

  1. Kserokopia stałego zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Potwierdzenie dokonania wpłaty ostatniej raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłaty:

Opłata za korzystanie z zezwolenia to 1/12 rocznej opłaty podstawowej za poszczególne rodzaje zezwoleń i wynosi:

  • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
  • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu.
  • 175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie:

Brak.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
  • Uchwała nr XXI/191/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
  • Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowy Tomyśl miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział ROZWOJU I PROMOCJI.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Anna Pawłowicz,
Budynek A, parter, pokój nr 4.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE