×

Wydanie stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydanie stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia dokonuje się na postawie złożonego wniosku.
Wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.

Wymagane dokumenty:
 1. Tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 3. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
Opłaty:

Opłata za korzystanie z zezwolenia wynosi:

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu.
 • 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, to opłata wynosi – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu, to opłata wynosi – 1,4% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 • 77.000,00 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu, to opłata wynosi – 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie:

Brak.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
 • Uchwała nr XXI/191/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
 • Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowy Tomyśl miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział ROZWOJU I PROMOCJI.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Anna Pawłowicz,
Budynek A, parter, pokój nr 4.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE