×

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy
Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia dokonuje się na postawie złożonego wniosku.
Wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy albo osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
 2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz zatrudnionych kierowców,
 3. Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem lub wykazanie się 5 letnią praktyką w wykonywaniu tego transportu,
 4. Oświadczenie przedsiębiorcy osobiście wykonującego transport, a w przypadku zatrudnienia kierowcy zaświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 39A ustawy o transporcie drogowym wraz z kserokopiami aktualnych badań lekarskich.
 5. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.
 6. Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej.
 7. Kserokopię świadectwa legalizacji taksometru.
 8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia na wykonanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym wynosi:

 • za okres od 2 do 15 lat – 200,00 zł
 • za okres od 15 do 30 lat – 250,00 zł
 • za okres od 30 do 50 lat – 300,00 zł
Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie:

Brak.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział ROZWOJU I PROMOCJI.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Anna Pawłowicz,
Budynek A, parter, pokój nr 4.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE