×

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu stałego
Sposób załatwienia sprawy:

Przy wymeldowaniu należy stawić się osobiście i przedstawić dokument stwierdzający tożsamość (za osobę niepełnoletnią czynność wymeldowania dokonują osoby sprawujące prawną opiekę),

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) meldunkowy oraz:
– dla cudzoziemców przy wymeldowaniu – dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu
– dokument stwierdzający tożsamość (dokumentem potwierdzającym tożsamość dla osób niepełnoletnich jest odpis skrócony aktu urodzenia)
– wojskowy dokument osobisty – dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony z wyjątkiem funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej oraz Centralnego
Biura Antykorupcyjnego

Opłaty:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednoty tekst: Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 993 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U.2010 nr 257 poz.1743)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor ds. ewidencji ludności – Wioleta Kucz,
– budynek A; I piętro, pok. nr 1; tel. (61) 44-26-618

Uwagi:

W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce
Wymeldowanie i zameldowanie ma charakter rejestracyjny
Osoby posiadające przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub kartę powołania są zobowiązane do osobistego powiadomienia o zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące właściwego WKU, nie później niż w dniu dokonania czynności meldunkowej.

Do pobrania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE