×

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Sposób załatwienia sprawy:

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące najemca (najemcy), osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel (współwłaściciele) lokalu jest zobowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt czasowy oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.
Jako potwierdzenie czynności wydaje się potwierdzenie zameldowania (ważne do dnia upływu zameldowania).

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) meldunkowy oraz:
– dla cudzoziemców przy zameldowaniu – dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu
– dokument stwierdzający tożsamość (dokumentem potwierdzającym tożsamość dla osób niepełnoletnich jest odpis skrócony aktu urodzenia)
– wojskowy dokument osobisty – dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony

Opłaty:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednoty tekst: Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 993 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U.2010 nr 257 poz.1743)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor ds. ewidencji ludności – Wioleta Kucz,
– budynek A; I piętro, pok. nr 1; tel. (61) 44-26-618

Uwagi:

– W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce
– Zameldowanie ma charakter rejestracyjny
Jednocześnie można posiadać tylko jeden pobyt czasowy.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE