×

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2018 rok

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2018 rok

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku – w formie wspierania – zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Tomyśl.

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji znajduje się w załączeniu. Organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu – także zaktualizowany harmonogram (wzór w załączeniu) i opis zadania. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie. Wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje, przed podpisaniem umowy muszą też dostarczyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, podpisaną za zgodność ksera z oryginałem przez osoby upoważnione.

Przypominamy, że oferenci, którzy otrzymają dofinansowanie obowiązani będą pod rygorem zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi do zamieszczania na koszt oferenta we wszystkich drukach i materiałach reklamowych, informacjach prasowych, reklamach, stronie internetowej oferenta, itp. informacji o tym, że „Projekt jest współfinansowany przez Gminę Nowy Tomyśl”, wraz z podaniem kwoty dofinansowania.

Zarządzenie nr 447/2018

Załącznik do zarządzenia – wyniki otwartego konkursu ofert

Aktualizacja harmonogramu

Aktualizacja kosztorysu


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON